BANNER

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาจะตรากฎหมายชุดใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖


 ข่าวต่างประเทศ      27 Jan 2023

  


เกวิน นิวซอม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ลงนามร่างกฎหมายประมาณ ๑,๐๐๐ ฉบับเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ยังมีประเด็นโต้เถียงกันอยู่ด้วย โดยร่างกฎหมายจะมีผลใช้บังคับในช่วงต้นปี ค.ศ. ๒๐๒๓

การห้ามขายขนสัตว์
ขนสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียมาตั้งแต่ก่อนยุคตื่นทอง ในช่วงปี ค.ศ. ๑๘๐๐ โดยชาวยุโรป และชาวอเมริกันได้รวมตัวกันไปที่ชายฝั่งทะเลเพื่อล่าตัวนาก และขนแมวน้ำ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์มิได้ขาย และทำขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียอีกต่อไป ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย  Assembly 44 ที่เสนอโดยฟลอร่า ฟรายด์แมน สมาชิกสภามลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยผู้ฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษปรับสูงถึง ๑,๐๐๐ ดอลลาร์ ซึ่งร่างกฎหมายได้ผ่านการเห็นชอบในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้จนถึงปี ค.ศ. ๒๐๒๓ โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ยกเว้นการใช้ขนสัตว์โดยมีวัตถุประสงค์ทางศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม

การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของการเดินเที่ยวเตร็ดเตร่เพื่อขายบริการทางเพศ
ได้กำหนดให้ Prostitution-based Loitering ซึ่งเป็นการเดินเที่ยวเตร็ดเตร่เพื่อขายบริการทางเพศเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการขายบริการทางเพศจะกระทำได้ง่ายขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียผ่านทาง Senate Bill 357ซึ่งยกเลิกกฎหมายปัจจุบันที่กำหนดห้ามการเดินเที่ยวเตร็ดเตร่ในรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายบริการทางเพศ อย่างไรก็ตาม เจ้าพนักงานของมลรัฐ ได้โต้แย้งว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ทำให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีเพื่อจำแนกเหยื่อจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ เพราะร่างกฎหมายฉบับนี้มิได้กำหนดให้การค้าประเวณีเป็นการกระทำอันเป็นความผิดกฎหมาย

อิสรภาพในการ Jaywalk
คำว่า “jaywalking” นั้นสามารถอธิบายความหมายของแต่ละคำได้ว่า คำว่า “Jay” เป็นคำเก่าแก่สื่อถึงคำว่า บ้านนอก  ไม่รู้เรื่องส่วนคำว่า “Walk” คือ การเดิน ซึ่งเมื่อเอาสองคำนี้ มารวมกันจะให้หมายความว่า การเดินข้ามถนนอย่างไม่ระมัดระวัง หรือข้ามถนนอย่างผิดกฎหมาย การใช้คำว่า Jaywalking จึงเป็นการเปรียบเทียบว่าเหมือนคนบ้านนอกที่ไม่รู้ว่าจะต้องเดินในเมืองอย่างไรให้ปลอดภัย

การเดินข้ามถนนแบบ Jaywalking จะเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหลังจากได้มี Assembly Bill ๒๑๔๗  ที่เสนอโดย นายฟิล ทิง สมาชิกสภามลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งได้กลับหลักกฎหมายปัจจุบัน โดยผลแห่งกฎหมายใหม่นี้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถบังคับให้หยุดการเดินข้ามถนนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ถึงแม้ว่าชีวิตของคนที่เดินข้ามถนนแบบ jay walking จะตกอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่ออันตรายเมื่อการจราจรในท้องถนนมีรถจำนวนมากเคลื่อนที่ผ่านไปมา มีการโต้แย้งว่าจะทำให้รัฐแคลิฟอร์เนียเกิดอุบัติเหตุในความตายจากการเดินเท้าข้ามถนนมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายก็ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับใหม่ในส่วนนี้ เพราะส่งผลทำให้เพิ่มอัตราการตายหรืออุบัติเหตุจากท้องถนนมากขึ้น

ข่าวประจำวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรียบเรียงจาก https://www.dailymail.co.uk/news/article-11574783/California-enact-series-woke-new-laws-January-1-including-ban-sale-new-fur.html
https://urbancreature.co/the-history-of-jaywalking/

​​​​​​*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.