BANNER

ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับใหม่ของเวียดนามมีผลบังคับใช้แล้ว


 ข่าวต่างประเทศ      20 Feb 2017

  


ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับใหม่ของเวียดนามมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายฉบับนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายประเด็น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ของเวียดนามมีการแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.       กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสูงสุดร้อยละ ๒๐ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับการกู้ยืมจากสถาบันสินเชื่อเวียดนาม เช่น ธนาคาร และบริษัทการเงิน ในกรณีที่คู่สัญญาไม่มีการตกลงในอัตราดอกเบี้ยกฎหมายได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไปไว้ที่ร้อยละ ๑๐

2.   ประมวลกฎหมายแพ่งได้กำหนดให้นำคำพิพากษาของศาลฎีกามาใช้เป็นแนวทางบรรทัดฐานเฉพาะเรื่อง และแม้ว่าในประมวลกฎหมายฉบับนี้จะไม่มีการกล่าวถึงบทเกริ่นนำของระบบการปฏิบัติตามบรรทัดฐานของคำพิพากษาก็ตามแต่ก็นับว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ของกฎหมายเวียดนามที่เป็นแนวทางให้ศาลเพิ่มการใช้วิจารณญาณในการตีความกฎหมายที่คลุมเครือหรือตัดสินคดีต่าง ๆ

3.   กำหนดรับรองสิทธิเหนือทรัพย์สินและลดอุปสรรคในการพิสูจน์ความผิดฐานละเมิด

4.   ประชาชนชาวเวียดนามมีสิทธิที่จะกำหนดเพศของตนเองรวมถึงสามารถเปลี่ยนเชื้อชาติได้

5.       รับรองสิทธิในการห้ามนำภาพถ่ายไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

6.       รับรองสิทธิในการได้รับอวัยวะหรือบริจาคอวัยวะของตน ทั้งนี้  เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ

7.   รับรองสิทธิในการติดตั้งสายไฟฟ้าผ่านอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่นแต่ต้องแน่ใจได้ว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อื่นจะได้รับความปลอดภัยและความสะดวก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ของเวียดนามได้ถูกปรับปรุงให้มีความก้าวหน้าทั้งในด้านสังคมและทางเศรษฐกิจ กฎหมายแพ่งเป็นพื้นฐานของสังคมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

สามารถเข้าถึงรายละเอียดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เวียดนามได้ที่
http://hethongphapluatvietnam.com/law-no-91-2015-qh13-dated-november-24-2015-the-civil-code.html (ภาษาอังกฤษ)
ข้อมูลบางส่วนจาก
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ec379825-679d-4efd-a65f-e68f249536fc

© 2017 Office of the Council of State.