BANNER

สาธารณรัฐอินเดีย: มาตรการด้านกฎหมายในการกำกับดูแลเทคโนโลยีเสมือนจริง


 บทความวิชาการ      20 Sep 2022

  


บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอมาตรการด้านกฎหมายในการกำกับดูแลเทคโนโลยีเสมือนจริงของสาธารณรัฐอินเดีย ต่อเนื่องจากที่ได้นำเสนอนโยบาย แผนงาน มุมมอง และท่าทีของภาครัฐและเอกชนของสาธารณรัฐอินเดียต่อการเตรียมความพร้อมให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีเสมือนจริงแล้วก่อนหน้านี้  ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ >>> สาธารณรัฐอินเดีย: มาตรการด้านกฎหมายในการกำกับดูแลเทคโนโลยีเสมือนจริง

 ​* บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.