BANNER

ประเทศไทยบริจาคเงินสนับสนุนการวิจัยและวิเคราะห์ระดับภูมิภาค


 ข่าวต่างประเทศ      01 Apr 2022

  


ประเทศไทยบริจาคเงินสนับสนุนการวิจัยและวิเคราะห์ระดับภูมิภาค
          ประเทศไทยบริจาคเงินจำนวน ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท หรือราว ๔๖,๐๐๐ ดอลลาร์ให้กับกองทุนเพื่อส่งเสริมหน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปค (APEC Policy Support Unit) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการวิจัยและวิเคราะห์ของเอเปคในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเพื่อสนับสนุนงานวิจัยคุณภาพ ความสามารถในการสนับสนุนเชิงวิเคราะห์และนโยบายแก่ประเทศสมาชิก
          หน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปคมีขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมด ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) การค้าและการลงทุน ๒) นวัตกรรมและดิจิทัล และ ๓) การเติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดุล ปลอดภัย ยั่งยืน และครอบคลุม สะท้อนถึงแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทั้งสามประการที่กำหนดในวิสัยทัศน์ปุตราจายา ๒๐๔๐
          การบริจาคดังกล่าวได้รับการยืนยันเป็นเอกสารทางการจากนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการประชุมเอเปคของประเทศไทยเมื่อช่วงต้นปี และรับมอบโดยดอกเตอร์ Denis Hew ผู้อำนวยการหน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปค
          นายเชิดชายกล่าวว่า “ประเทศไทยชื่นชมบทบาทของหน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปคที่สนับสนุน หัวข้อการประชุมเอเปคของประเทศไทย ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๒ คือ การประชุมที่เปิดกว้าง เชื่อมโยง และสมดุล ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจเชิงลึกการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และสมดุลภายหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ โดยตระหนักถึงจุดยืนที่ชัดเจนของเอเปคในฐานะเวทีการประชุมชั้นนำสำหรับด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและศูนย์บ่มเพาะแนวคิดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายเชิดชายกล่าวเสริมว่าการสนับสนุนทางการเงินของประเทศไทยจะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยสนับสนุนนโยบาย
เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเอเปคให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ปุตราจายา ๒๐๔๐ (Putrajaya Vision 2040) และแผนปฏิบัติการเอาทีอารอ (Aotearoa Plan of Action)

           หน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปคก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๗ โดยรัฐมนตรีเอเปค มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการวิจัยหัวข้อต่าง ๆ โดยรายละเอียดและจัดทำรายงานการวิจัย วิเคราะห์และสรุปนโยบาย ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเชิงลึก และเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจภายในเอเปก
          ผู้อำนวยการหน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปคกล่าวว่า “เราพยายามที่จะมีส่วนร่วมและส่งเสริมงานขององค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ศูนย์วิจัยนโยบายและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ด้วยการแสวงหาโอกาสวิจัยและวิเคราะห์ร่วมกัน และพยายามที่จะจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมให้กับประเทศสมาชิกเอเปค ตลอดจนช่วยสนับสนุนการพิจารณาและการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการประชุม ซึ่งการได้รับเงินบริจาคสนับสนุนจากประเทศไทยจะช่วยกระตุ้นความสามารถของเอเปคในการวิจัยและวิเคราะห์ระดับภูมิภาค
              รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มระดับภูมิภาคของเอเปค ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และรายงานนโยบายเศรษฐกิจของเอเปคเป็นรายงานบางส่วนที่จัดทำโดยหน่วยสนับสนุนนโยบาย ดูรายงานทั้งหมดของหน่วยสนับสนุนได้ที่นี่

ข่าวประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
เรียบเรียงจาก https://www.apec.org/press/news-releases/2022/thailand-contributes-to-further-regional-research-and-analysis 

© 2017 Office of the Council of State.