BANNER

การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศ BRICS และ BRICS Plus


 ข่าวต่างประเทศ      20 May 2022

  


เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศ BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) และพร้อมกันนี้ ได้มีการจัดการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศ BRICS และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา (BRICS Plus) ขึ้นเป็นครั้งแรกอีกด้วย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมทางไกล โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมด้วย โดยผู้แทนของไทยได้แสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการฟื้นตัวจากโควิด-๑๙ อย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG Model)

การประชุม BRICS ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ  ภายใต้แนวคิด "Strengthen BRICS Solidarity and Cooperation, Respond to New Features and Challenges in International Situation." และการประชุม BRICS Plus ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การเพิ่มบทบาทของ
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Markets and Developing Countries: EMDCs) ในระบบธรรมาภิบาลโลก” โดยรัฐมนตรีต่างประเทศที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม BRICS Plus ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประเทศอาร์เจนตินา อียิปต์ อินโดนีเซีย คาซัคสถาน ไนจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย เซเนกัล ไทย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


สำหรับในปี ๒๐๒๓ ประเทศแอฟริกาใต้จะเข้ารับตำแหน่งประธาน BRICS และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ที่นิวยอร์ก ในห้วงเวลาการประชุมระดับผู้นำของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๗ (UN General Assembly: UNGA77)

ข่าว ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรียบเรียงโดยสรุปจาก

http://www.dirco.gov.za/docs/2022/brics0520.htm และ
https://www.mfa.go.th/th/content/brics-may2022?cate=5d5bcb4e15e39c306000683b
 

© 2017 Office of the Council of State.