BANNER

ภาพรวมการก่อการร้ายปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ท่ามกลางยุคแห่งเทคโนโลยี และวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙


 บทความวิชาการ      31 Mar 2022

  การก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน ทั้งยังเป็นปัญหาที่มีรากฐานอันซับซ้อนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับมิติทางการเมือง ศาสนา และเชื้อชาติ แม้การก่อการร้ายจะไม่ได้เป็นภัยคุกคามที่ไม่เคยปรากฎขึ้นมาก่อน แต่รูปแบบและวิธีการโจมตีมีการพัฒนาควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลซึ่งเอื้ออำนวยให้เกิดการก่อการร้ายได้โดยง่ายยิ่งขึ้นและสร้างความเสียหายได้อย่างเป็นวงกว้าง ทำให้สภาพปัญหาการก่อการร้ายมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญอันจะส่งผลต่อเนื่องไปยังแนวทางการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามดังกล่าว  นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ประชาคมโลกได้เผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางสุขภาพและอนามัย แต่ยังมีผลกระทบต่อแนวโน้มของสถานการณ์การก่อการร้ายทั่วโลก บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอภาพรวมของปัญหาการก่อการร้ายในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและทำความเข้าใจสถานการณ์เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาแนวทางป้องกันและปราบปรามต่อไป

เข้าถึงบทความได้ที่ ภาพรวมการก่อการร้ายปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ท่ามกลางยุคแห่งเทคโนโลยี และวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙.pdf

 

© 2017 Office of the Council of State.