BANNER

ผู้นำด้านธุรกิจแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค


 ข่าวต่างประเทศ      18 Feb 2022

  


         
           ที่ประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) ณ ประเทศสิงคโปร์ ผู้นำด้านธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยืนยันความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดภายใต้ภูมิภาคที่มีความซับซ้อน เชื่อมโยง และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
          นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปคประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๒ อธิบายแนวคิดหลักของสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปคว่า “เปิดรับ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และให้โอกาส” ซึ่งประชาคมธุรกิจตระหนักว่าแม้ว่าขณะนี้เป็นช่วงแห่งการหยุดชะงักครั้งยิ่งใหญ่ แต่ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกัน การมีส่วนร่วม การเปิดรับความท้าทายต่าง ๆ รวมถึงความเป็นไปได้ของประชาคมเพื่อตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดที่มีในภูมิภาค โดยได้เน้นย้ำแนวคิดหลักดังกล่าวในระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปคว่า แนวทางเช่นว่านี้จะนำไปสู่เส้นทางการสร้างภูมิภาคที่เปิดกว้าง มีพลวัต ยืดหยุ่น และสงบสุข ตามที่ผู้นำทั้งหลายของพวกเราได้กำหนดไว้ในเอเปคปูตราจายา ๒๐๔๐ (APEC Putrajaya Vision 2040) ซึ่งจะได้ดำเนินการผ่านแผนปฏิบัติการ Aotearoa ในปี ๒๐๒๒
          นอกจากนี้ ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปคได้กล่าวแสดงความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่นายกัน คิม ยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ ได้เปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค
          ประเด็นสำคัญของการประชุมสภาปรึกษาธุรกิจเอเปค ประธานการประชุมกล่าวว่าการระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ ยังคงเป็นปัญหาสำคัญ โดยในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ เป็นโอกาสที่เปิดรับกับวิถีใหม่ (new normal) ด้วยการเปิดพรมแดนอย่างปลอดภัยและจัดให้มีการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น รวมถึงวิธีการเดินทางในระดับภูมิภาคเพื่อการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกันมากขึ้น ควบคู่ไปกับความพยายามในการขจัดอุปสรรคในห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อเพิ่มผลผลิตและการเติบโต
          นอกจากนี้ ยังได้อธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมการค้าของภูมิภาคที่ยังคงมีความสำคัญ โดยผู้นำเอเปคได้กำหนดเป้าหมายของเขตการค้าเสรีของเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจำเป็นที่จะต้องสร้างสรรค์ ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปรับตัว ความยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ ซึ่งที่ประชุมมีความคาดหวังที่จะเห็นองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) เป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็งและมีความเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO ในปี ค.ศ. ๒๐๒๒
          การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสำคัญ โดยประธานได้กล่าวถึงหลักการของผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๒๑ เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจที่ใช้คาร์บอนต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหมุนเวียนในภูมิภาคเอเปก  นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำการกำหนดแผนการดำเนินงานสำหรับระบบอาหารที่มีความยั่งยืน ใช้งานได้ในทางดิจิทัล และเป็นมิตรกับการค้าภายใต้แผนงานความปลอดภัยด้านอาหารฉบับใหม่ของเอเปค
          ท้ายที่สุดสิ่งที่จะรองรับการทำงานดังกล่าวได้คือการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล โดยได้มีการจัดการประชุม Digital Trade Symposium และจะมีการจัดสำรวจในหัวข้ออื่น ๆ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการขยายการค้า และสร้างโอกาสใหม่ ขณะเดียวกันจำเป็นที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยอย่างเหมาะสมด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีความสำคัญต่อวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (micro, small and mid-sized businesses: MSMEs) ผู้หญิง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โดยวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย รวมถึงบริษัทที่มีผู้หญิงเป็นผู้นำเป็นส่วนสำคัญของประชาคมธุรกิจและการจ้างงาน ซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ หากมีการสร้างความสามารถและทางเลือกทางดิจิทัลให้เกิดขึ้นได้จะสามารถช่วยดึงศักยภาพของกลุ่มดังกล่าวได้ ซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นส่วนสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม
          ในการนี้ ประธานฯได้กล่าวแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีไทยได้ประกาศว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเปรูเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ และปี ค.ศ. ๒๐๒๔ ตามลำดับ  และกล่าวเพิ่มเติมในประเด็นการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศ โดยเรียกร้องให้มีการอำนวยความสะดวกในการเปิดพรมแดนอย่างปลอดภัยเพื่อเร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาค และเพื่อประโยชน์ต่อวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากข้อจำกัดการเคลื่อนย้ายผู้คน  นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการทำงานร่วมกับสมาชิกสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเพื่อแสดงให้เห็นว่าเอเปคเป็นความร่วมมือที่เปิดกว้างสำหรับธุรกิจ และมีความพร้อมในการดำเนินงานในปีนี้และในอนาคต
         
ข่าวประจำวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.apec.org/press/news-releases/2022/embracing-challenges-engaging-collectively-and-enabling-opportunities-are-key-to-asia-pacific-success-says-business-leaders

 

© 2017 Office of the Council of State.