BANNER

นโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน มุมมอง ท่าทีของภาครัฐและเอกชนของสหพันธรัฐรัสเซีย ต่อการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีเสมือนจริง


 บทความวิชาการ      29 Mar 2022

  


บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน มุมมอง ท่าทีของภาครัฐและเอกชนของสหพันธรัฐรัสเซีย ต่อการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีเสมือนจริง ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ >>> นโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน มุมมอง ท่าทีของภาครัฐและเอกชนของสหพันธรัฐรัสเซีย ต่อการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีเสมือนจริง
 ​* บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย 

© 2017 Office of the Council of State.