BANNER

การส่งข้อความของนายจ้างถึงลูกจ้างนอกเวลางานอาจเป็นความผิดตามกฎหมายใหม่ ของประเทศโปรตุเกส


 ข่าวต่างประเทศ      10 Nov 2021

  


         ผู้ที่ทำงานระยะไกลในประเทศโปรตุเกสจะได้รับความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวินส่วนตัวยิ่งขึ้นจากกฎหมายแรงงานใหม่ ซึ่งผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๒๑ เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการทำงานที่บ้านที่เป็นผลมาจากการระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ ภายใต้กฎหมายใหม่ นายจ้างอาจมีความผิดในกรณีที่มีการติดต่อกับลูกจ้างนอกเวลางานและบริษัทต้องช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำงานระยะไกลของลูกจ้าง เช่น ค่าไฟฟ้าและค่าอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น แต่กฎหมายดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับบริษัทที่มีพนักงานน้อยกว่าสิบคน
          การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวคือ บริษัทอาจต้องเผชิญกับค่าปรับตามกฎหมายในกรณีที่ติดต่อลูกจ้างนอกเวลางาน และนายจ้างยังถูกห้ามติดตามลูกจ้างขณะทำงานที่บ้าน  อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอเกี่ยวกับสิทธิในการตัดการเชื่อมต่อ (right to disconnect) ซึ่งเป็นสิทธิในการปฏิเสธข้อความและปิดเครื่องมือสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเมื่ออยู่นอกเวลาทำการเป็นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา  
          นอกจากนี้ กฎหมายกำหนดให้บริษัทจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่ต้องเสียไปเนื่องจากการทำงานระยะไกล อาจรวมถึงค่าไฟฟ้าหรือค่าอินเทอร์เน็ต แต่ไม่รวมถึงค่าน้ำประปา ซึ่งนายจ้างสามารถตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยรวมเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจได้  ขณะเดียวกัน การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานยังเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของลูกจ้างที่มีบุตร โดยลูกจ้างมีสิทธิที่จะทำงานที่บ้านโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้ากับนายจ้างจนกว่าบุตรจะอายุแปดปี
          การแก้ไขกฎหมายครอบคลุมมาตรการสำหรับจัดการกับความโดดเดี่ยวของลูกจ้างที่ต้องทำงานระยะไกล โดยบริษัทอาจจัดให้มีการประชุม ณ สถานที่ทำงานอย่างน้อยทุกสองเดือนได้
          ประเทศโปรตุเกสเป็นประเทศแรกของสหภาพยุโรปที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายการทำงานระยะไกล โดยเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ ในเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๒๑ บทเฉพาะกาลของกฎหมายกำหนดให้การทำงานระยะไกลเป็นรูปแบบการทำงานหลักและกำหนดให้นายจ้างจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่บ้าน
          Ana Mendes Godinho รัฐมนตรีแรงงานและความมั่นคงทางสังคมของโปรตุเกสกล่าวระหว่างการประชุมทางไกล ณ เมือง Lisbon โดยเห็นว่าการทำงานระยะไกลช่วงการระบาดก่อให้เกิดความยืดหยุ่นของระบบการทำงานในหลากหลายด้าน เช่น การเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันแสดงให้เห็นความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเข้าดำเนินการ ขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลรูปแบบการทำงาน ซึ่งการทำงานระยะไกลเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สำหรับโปรตุเกส  นอกจากนี้ การสร้างวัฒนธรรมการทำงานระยะไกล โดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานยังก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ สำหรับโปรตุเกส โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศการทำงาน โปรตุเกสจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีสำหรับผู้ที่ทำงานผ่านระบบออนไลน์และผู้ทำงานระยะไกลในการเลือกสถานที่เพื่ออยู่อาศัย


ข่าวประจำวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.euronews.com/next/2021/11/08/portugal-makes-it-illegal-for-your-boss-to-text-you-after-work

© 2017 Office of the Council of State.