BANNER

ไฟล์ตารางวิเคราะห์สำหรับหน่วยงาน


 ข่าวในประเทศ      10 Jan 2017

  


ตารางแจ้งข้อมูลพร้อมคำอธิบายการลงข้อมูล.zip


แผนงานรองรับพันธกรณี หมายถึง แผนงานที่หน่วยงานได้ดำเนินการเพื่อรองรับพันธกรณีหรือที่มีการออก/แก้ไข/ปรับปรุงเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามพันธกรณี โดย (๑) พันธกรณีดังกล่าวได้กำหนดไว้ในความตกลงที่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย (๒) เป็นความตกลงที่ได้ทำขึ้นระหว่างประเทศไทย/รัฐบาลไทย ได้ทำ
กับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ หรือความตกลงที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ทำกับประเทศอื่นหรือองค์การระหว่างประเทศ และ (๓) ไม่ว่าความตกลงนั้นจะใช้ชื่ออย่างไร เช่น สนธิสัญญา/อนุสัญญา/กฎบัตร ฯลฯ ซึ่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตามความตกลงนั้นแล้ว​

© 2017 Office of the Council of State.