BANNER

รายงานการค้นคว้าทางวิชาการด้านกฎหมาย เรื่อง พัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)


 บทความวิชาการ      01 Nov 2021

  


รายงานการศึกษาฉบับนี้ มีความมุ่งหมายในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเบื้องต้น ทั้งในส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศ แนวนโยบาย และพัฒนาการทางกฎหมายในด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนของต่างประเทศและประเทศไทย เพื่อจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่สนใจ รวมทั้งเป็นการจุดประกายให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากยิ่งขึ้น 
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงรายงานการศึกษาฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> พัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
 

© 2017 Office of the Council of State.