BANNER

การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ เรื่อง นโยบาย กฎหมาย และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพ และบริการทางการแพทย์


 กิจกรรม      21 Jul 2021

  


ระหว่างวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายกับสถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “นโยบาย กฎหมาย และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพ และบริการทางการแพทย์” โดยเป็นการรับฟังการบรรยายและการถ่ายทอดประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นในหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ กระบวนการของการดำเนินนโยบายสาธารณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การจัดการนวัตกรรม การอุดมศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม การวิเคราะห์นโยบายและกฎหมายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงเปรียบเทียบและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  ตลอดจนประเด็นความท้าทายของการดำเนินนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชากรผู้สูงอายุด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์ รวมถึงมาตรการดำเนินงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการประชากรผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ในวันสุดท้ายของการประชุมฯ ได้มีการมอบประกาศนียบัตรรูปแบบออนไลน์แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 15 คน  โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้ความตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความมุ่งหมายในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายในสาขาต่าง ๆ ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และต่อยอดสำหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยได้ต่อไป

© 2017 Office of the Council of State.