BANNER

สหประชาชาติกำหนดวันสากลเพื่อกาศสะอาดสำหรับท้องฟ้าที่สดใส (International Day of Clean Air)


 ข่าวต่างประเทศ      10 Sep 2020

  


          วันสากลเพื่อกาศสะอาดสำหรับท้องฟ้าที่สดใส (International Day of Clean Air (International Day of Clean Air for blue skies) กำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ ๗ กันยายน ค.ศ. ๒๐๒๐ เป็นผลจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศบริสุทธิ์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของมนุษย์
          นาย António Guterres เลขาธิการแห่งสหประชาชาติได้เน้นย้ำถึงอันตรายจากมลพิษทางอากาศและเรียกร้องให้มีการจัดการปัญหาดังกล่าว เนื่องจากมลพิษทางอากาศได้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพหลายประการ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็งปอด และโรคทางเดินหายใจ อีกทั้งยังเป็นภัยคุกคามเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร และสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ ยังเห็นว่าเมื่อโลกฟื้นตัวจากการระบาดของไวรัสโคโรนาจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับปัญหามลพิษทางอากาศยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด - ๑๙ โดยทุก ๆ ๙ ใน ๑๐ ของประชากรได้รับอากาศที่เป็นมลพิษ อีกทั้งมลพิษทางอากาศยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชาชนโลกราว ๗ ล้านคนต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชากรในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง  อย่างไรก็ดี ในขณะที่มีการปิดเมืองเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคได้ส่งผลให้มลพิษทางอากาศลดลงอย่างเห็นได้ชัด และทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นในหลายพื้นที่ แต่การปล่อยมลพิษได้เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง โดยในบางพื้นที่มีการปล่อยก๊าซสูงกว่าช่วงที่มีการระบาด จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังและเป็นระบบยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้นโยบายและการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการปล่อยมลพิษทางอากาศมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

          ในประเด็นสภาพภูมิอากาศและอากาศสะอาด เลขาธิการแห่งสหประชาชาติได้เน้นย้ำเรื่องการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จะช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยการจำกัดภาวะโลกร้อนให้อยู่ที่ ๑.๕ องศาเซลเซียสจะช่วยลดมลพิษทางอากาศ การเสียชีวิต และการเจ็บป่วย จึงเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ยุติการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลและการใช้มาตรการฟื้นฟูในยุคหลังโควิด เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การมีงานที่ดีและยั่งยืน และเรียกร้องให้รัฐบาลยังคงจัดหาเงินทุนให้กับโครงการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงฟอสซิลในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและการขนส่งอย่างยั่งยืน ส่วนในระดับสากล ประเทศต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องสร้างความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีสะอาด
          การกำหนดวันอากาศสะอาดสากล จากความตระหนักถึงความสำคัญของอากาศบริสุทธิ์และผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะผลกระทบต่อผู้หญิง เด็ก และผู้สูงอายุ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบนิเวศ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันที่ ๗ กันยายนของทุกปีเป็นวันอากาศสะอาดสากล (International Day of Clean Air for blue skies) โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมความร่วมมือในระดับสากล ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาคในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพอากาศ รวมถึงการรวบรวมและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล การวิจัยและการพัฒนาร่วมกัน ตลอดจนการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
          การกำหนดวันอากาศสะอาดสากลมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอากาศบริสุทธิ์ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพ การผลิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงของคุณภาพอากาศกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสนับสนุนการจัดการปัญหาคุณภาพอากาศด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ นวัตกรรม และประสบการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการรวมตัวแสดงที่หลากหลายเพื่อใช้แนวทางในการจัดการคุณภาพอากาศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล
          ในการนี้ หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ รัฐบาล องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรไม่แสวงหากำไรได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันอากาศสะอาดสากล เช่น การอภิปราย การสัมมนาออนไลน์ การแสดงดนตรีและสารคดี การแสดงนิทรรศการ และการบริจาคต้นไม้ โดยบุคคลธรรมดาสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างอากาศบริสุทธิ์ได้ เช่น การปั่นจักรยานไปทำงาน และลดการเผาขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมือง

เรียบเรียงจาก https://news.un.org/en/story/2020/09/1071782
ข่าวประจำวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓

© 2017 Office of the Council of State.