BANNER

อาเซียนจัดประชุมตำรวจจราจรครั้งแรกที่เมืองฮานอย


 ข่าวต่างประเทศ      28 Nov 2016

  


อาเซียนจัดประชุมตำรวจจราจรครั้งแรกที่เมืองฮานอย

          การประชุมตำรวจจราจรอาเซียนครั้งที่ ๑ (The First ASEAN Traffic Police Forum) จัดขึ้นที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๕๐ คน ในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้กล่าวว่าการประชุมจัดขึ้นเพื่อแสวงหาแนวทางบังคับใช้กฎจราจรและสร้างความปลอดภัยรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ประเทศสมาชิกต้องมีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

          เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าความปลอดภัยด้านการจราจรว่าทำให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุข เสถียรภาพ ความร่วมมือ และการพัฒนาในระดับภูมิภาคประเทศสมาชิกอาเซียนประสบปัญหาด้านการจราจรที่คล้ายคลึงกัน เช่น อัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์อยู่ในระดับสูง รวมถึงปัญหาการจราจรติดขัด

          ทั้งนี้ประเทศในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ไทย ลาว เมียนมา และเวียดนามได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือกันวด้านการอำนวยความสะดวกทางขนส่ง โดยที่เนื้อหาของบันทึกความเข้าใจกล่าวถึงการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนและการควบคุมการขนส่งสินค้าและยานพาหนะโดยไม่ได้มีการระบุถึงความร่วมมือ

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้กล่าวต่ออีกว่าถึงแม้เวียดนามจะมีความพยายามในการลดอุบัติเหตุบนถนนแต่เวียดนามยังคงเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่ประชุมจะได้เรียนรู้ร่วมกันถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจราจรจากประเทศสมาชิกต่าง ๆ เพื่อทำให้ถนนปลอดภัยยิ่งขึ้น

          นอกจากนี้ ผู้บังคับการตำรวจจราจรแห่งเวียดนามได้กล่าวในที่ประชุมเพิ่มเติมถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางการจราจรและการเคารพกฎจราจรว่าคำสั่งจราจรและความปลอดภัยของการจราจรมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้สังคมอาเซียนมีความยั่งยืน และช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ

          ในการประชุมครั้งนี้ประเทศเจ้าภาพเวียดนามได้จัดนิทรรศการแนะนำองค์กรตำรวจจราจรเวียดนาม กฎจราจรของเวียดนาม ชี้แจงถึงสภาพปัญหาการจราจรในประเทศเวียดนาม รวมถึงการข้อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดอบรมทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งใบขับขี่ และหารือเกี่ยวกับกลไกการแบ่งปันข้อมูลเพื่อทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีการบังคับใช้กฎจราจรและความปลอดภัยที่ดีขึ้น สุดท้ายนี้เวียดนามได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้ทางหลวงของเวียดนามจากเมืองฮานอย(Hanoi) ถึงเมืองไฮฟอง (Haiphong) ด้วย


          แหล่งข่าว http://www.thejakartapost.com/seasia/2016/11/22/first-asean-traffic-police-forum-opens-in-hanoi.html
          ภาพจากเว็บ Mthai

 

© 2017 Office of the Council of State.