BANNER

อาเซียนและแคนาดายืนยันความมุ่งมั่นในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วน


 ข่าวต่างประเทศ      01 Sep 2020

  


          ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ อาเซียนและแคนาดาได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความร่วมมือในด้านที่มีผลประโยชน์ร่วมกันผ่านการประชุมทางไกลระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและแคนาดา ครั้งที่ ๑๗  (17th ASEAN-Canada Dialogue)
          โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงพัฒนาการความร่วมมือภายใต้ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสา และยินดีที่ได้รับทราบถึงการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานฉบับปัจจุบัน (ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๒๐) ที่ได้มีการดำเนินการ
           ที่ประชุมคาดหวังให้มีการยกระดับความสัมพันธ์ของการเป็นคู่เจรจาด้วยการรับรองแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ที่จะใช้สำหรับปี ค.ศ. ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและแคนาดาซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน ค.ศ. ๒๐๒๐  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นของแคนาดาที่จะพัฒนาความความสัมพันธ์ของการเป็นคู่เจรจากับอาเซียนต่อไปในระดับยุทธศาสตร์ ตลอดจนความสนใจที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit) และกิจกรรมของที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับคู่เจรจาในช่วงเวลาที่เหมาะสม
          ที่ประชุมได้กล่าวชื่นชมแคนาดากับการมีส่วนร่วมในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติกับคู่เจรจา และการริเริ่มโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาแคนาดาและอาเซียน
          ในการนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันที่จะยกระดับความร่วมมือใน ๘ ด้าน ได้แก่ (๑) การค้าและการลงทุน โดยศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - แคนาดา (๒) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (Micro, Small and Medium Enterprises: MSME) (๓) การสาธารณสุข (๔) อาชญากรรมข้ามชาติ (๕) ความมั่นคงทางไซเบอร์ (๖) เมืองอัจฉริยะ (๗) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (๘) การศึกษาและการพัฒนาบทบาทสตรี
          ในส่วนของอาเซียนได้กล่าวขอบคุณในการสนับสนุนของแคนาดาในการจัดการกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ ผ่านโครงการลดผลกระทบจากภัยคุกคามทางชีวภาพ ระยะที่ ๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙ – ๒๐๒๐) และการจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันเป็นจำนวน ๔.๕ ล้านดอลลาร์แคนาดา เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รวมถึงความริเริ่มอื่น ๆ และยังได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับการสนับสนุนจากแคนาดาในโครงการกองทุนอาเซียนเพื่อการตอบสนองต่อการระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ และแผนงานอาเซียนเพื่อการฟื้นฟูอย่างครอบคลุม
          นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นเกี่ยวกับความกังวลร่วมกันของภูมิภาคและประเด็นและแบ่งปันข้อมูลในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลผ่านระบบการบริหารจัดการข้อมูลทางทะเล (Maritime Domain Awareness) และการพัฒนาความร่วมมือภายใต้แนวคิดว่าด้วยอินโด - แปซิฟิก (ASEAN Outlook on Indo-Pacific) โดยทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนกสนดำเนินงานที่ต้องเปิดกว้าง ครอบคลุม และบนพื้นฐานของกฎระเบียบตามโครงสร้างของภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี
          การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและแคนาดา ครั้งที่ ๑๗ มีนาย U Soe Han ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา และนาย Paul Thoppil ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิกเป็นประธานการประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน และรองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายประชาคมการเมืองและความมั่นคงเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีความสำคัญในฐานะกลไกสำหรับการหารือเกี่ยวกับประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์และความกังวลร่วมกัน
         

เรียบเรียงจาก: https://asean.org/asean-canada-reaffirm-commitment-deepen-partnership/
ข่าวประจำวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

© 2017 Office of the Council of State.