BANNER

อาเซียนและจีนยืนยันที่จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อไป


 ข่าวต่างประเทศ      14 Jul 2020

  


        การประชุมทางไกลระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๒๖ (26th ASEAN-China Senior Officials) จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันถึงความสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของจีนและอาเซียน และเห็นพ้องร่วมกันที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ต่อไป โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียน - จีน ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐ (ASEAN-China Plan of Action 2016-2020) โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง การค้า การขนส่ง การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและเมืองอัจฉริยะ
          ในเดือนสิงหาคม รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและจีนจะได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการฉบับใหม่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายสำหรับปี ค.ศ. ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย
          ในการนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการตัดสินใจและความริเริ่มที่จัดทำโดยผู้นำของอาเซียนและจีนในการประชุมสุดยอดอาเซียน - จีน ครั้งที่ ๒๒ เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๙ และความพยายามในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน รวมถึงการปฏิบัติตามพิธีสารเพื่อยกระดับเขตการค้าเสรีอาเซียนและจีน (ASEAN-China Free Trade Area) ตลอดจนการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค
          ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงการประสานการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน - จีน สมัยพิเศษว่าด้วยการระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ (Special ASEAN-China Foreign Ministers Meeting on COVID-19) และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสามว่าด้วยการระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ (Special ASEAN Plus Three Summit on COVID-19) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายน ตามลำดับ
          ที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงการฟื้นฟูภูมิภาคหลังการระบาดไวรัสโควิด - ๑๙ โดยอาเซียนและจีนจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับภูมิภาค
          ที่ประชุมยินดีต่อการเปิดตัวความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน – จีน ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (ASEAN-China Digital Economy Cooperation Year 2020) และได้หารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นด้านความมั่นคงในภูมิภาค โดยทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความก้าวหน้าของการเจรจาเพื่อจัดทำประมวลการปฏิบัติ (Code of Conduct: COC) ในทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะความสำเร็จของการจัดทำร่างการเจรจาเพื่อจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ฉบับแรก (Single Draft Negotiating Text of the Code of Conduct) และการจัดทำร่างเนื้อหาฉบับที่สองและเน้นย้ำให้มีการพัฒนาความร่วมมือต่อไป รวมถึงให้ความสำคัญกับการรักษาสันติภาพและความมั่นคง
ในภูมิภาค       

          ในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ เป็นปีแห่งการครบรอบความสัมพันธ์ ๓๐ ปีของอาเซียนและจีน ที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับความร่วมมือสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
          การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๒๖ มีนาย Junever M. Mahilum-West เจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศฟิลิปปินส์และนาย Chen Xiaodong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของประเทศจีนเป็นประธานการประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศสมาชิกอาเซียนและรองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายประชาคมการเมืองและความมั่นคงเข้าร่วมการประชุม
          แปลและเรียบเรียงจาก https://asean.org/asean-china-reaffirm-commitment-strengthen-closer-cooperation/

© 2017 Office of the Council of State.