BANNER

ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม (Rule of Law Index) ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ของประเทศสิงคโปร์


 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน      31 Jul 2020

  


ด้วยเหตุที่หลักนิติธรรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงเป็นหลักการที่สัมพันธ์กับหลักสิทธิมนุษยชนและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นหลักที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล หลักนิติธรรมจึงเป็นแนวคิดที่มีการถือปฏิบัติในหลายประเทศเพื่อสร้างสังคมที่มีความเสมอภาคและเป็นธรรม  อย่างไรก็ดี เพื่อสะท้อนถึงระดับหลักนิติธรรมของแต่ละประเทศโครงการความยุติธรรมโลก (World Justice Project: WJP) จึงได้จัดทำดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรมประจำปี (Rule of Law Index) โดยประเมินการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมของ ๑๒๘ ประเทศทั่วโลกภายใต้ตัวชี้วัด ๘ ด้าน ๔๔ องค์ประกอบย่อย เพื่อแสดงภาพรวมของหลักนิติธรรมในแต่ละประเทศในเชิงปริมาณ โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับการสำรวจ ๘ ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมา และกัมพูชา บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอระดับหลักนิติธรรมของประเทศสิงคโปร์ตามดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม เนื่องจากเป็นประเทศที่มีคะแนนรวมสูงสุดในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและปัญหาที่ท้าทายของสิงคโปร์  
 

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม (Rule of Law Index) ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ของประเทศสิงคโปร์.pdf
ดาวน์โหลดรูปภาพ: ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม (Rule of Law Index) ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ของประเทศสิงคโปร์

© 2017 Office of the Council of State.