BANNER

เยาวชนอาเซียนเรียกร้องให้ผู้นำอาเซียนลงทุนด้านการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต


 ข่าวต่างประเทศ      13 Jul 2020

  


เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้นำเยาวชนอาเซียน ๒๐ คนจากประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมประชุมทางไกลกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ (36th ASEAN Summit) การประชุมผู้แทนเยาวชนอาเซียนและผู้นำอาเซียนเป็นพื้นที่ให้กับผู้แทนเยาวชนในการหารือกับผู้นำรัฐบาลเพื่อสนับสนุนประเด็นเกี่ยวกับเยาวชนที่สำคัญ อาทิ กิจกรรมอาสาสมัคร ผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔
การประชุมเริ่มต้นโดยการระดมสมอง (brainstorming) ระหว่างผู้แทนเยาวชน ซึ่งมีคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติของประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพการประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การสร้างเยาวชนอาสา รวมถึงการพัฒนาทักษะอย่างยั่งยืนและทั่วถึงสำหรับเยาวชนในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ การระดมสมองนำไปสู่แถลงการณ์ของผู้นำเยาวชนอาเซียน ๒๐๒๐ ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนจากรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อเยาวชน และความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนอาเซียนเพื่อรองรับกับการทำงานในอนาคต รวมถึงการสนับสนุนชุมชนในการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ การกล่าวเปิดงานของประธานคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติเวียดนามได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของเยาวชนอาเซียนต่อการส่งเสริมความเป็นประชาคมอาเซียนในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ในการนี้ นาย Nurul Hadina binti Haji Alias ผู้แทนเยาวชนจากประเทศบรูไนในฐานะของผู้แทนเยาวชนได้อ่านแถลงการณ์ต่อผู้นำอาเซียน ใจความว่า “เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการลงทุนและการสร้างระบบการศึกษาที่เตรียมความพร้อมต่ออนาคตในทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) เพื่อให้เยาวชนอาเซียนมีความรู้ เพิ่มพูนสร้างทักษะ และใช้ความคิดริเริ่มในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ตลอดจนพัฒนาความสามารถในและการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน รวมถึงวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙
          ด้านนาย Nguyan Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้แสดงการสนับสนุนของผู้นำอาเซียนในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้นำเยาวชนในการตอบสนองต่อแถลงการณ์ของผู้นำเยาวชน ศาสตราจารย์ Muhadjir Effend รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนามนุษย์และวัฒนธรรมอินโดนีเซียได้เน้นถึงบทบาทเยาวชนอินโดนีเซียในการทำงานให้แก่คณะรัฐมนตรีในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ (startup) และระบบนิเวศยูนิคอร์น (unicorn ecosystem) รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม เช่น รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
          การประชุมผู้แทนเยาวชนอาเซียนและผู้นำอาเซียน ๒๐๒๐ เป็นหนึ่งในความริเริ่มสำคัญของคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติของประเทศเวียดนาม โดยการสนับสนุนของเวียดนามซึ่งเป็นประธานการประชุมอาเซียน และการดำเนินงานตามแผนงานอาเซียนด้านเยาวชน ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐ (ASEAN Work Plan on Youth 2016-2020) ซึ่งเป็นความพยายามที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้กับผู้นำเยาวชนอาเซียนในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้นำอาเซียน
 

ข่าวประจำวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จาก https://asean.org/youths-urge-asean-leaders-invest-future-ready-education/

© 2017 Office of the Council of State.