BANNER

สิงคโปร์กับเส้นทางต่อสู้โควิด – ๑๙: มาตรการจำกัดการเคลื่อนไหวและข้อบังคับควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙


 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรรมอาเซียน      30 Jun 2020

  


ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุด โดยข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๒๐ พบว่า ประเทศสิงคโปร์มีผู้ติดเชื้อ ๓๙,๓๘๗ ราย และมีผู้เสียชีวิต ๒๕ ราย ในขณะที่สถานการณ์การระบาดของสมาชิกอาเซียนบางประเทศเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ราย ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ค.ศ. ๒๐๒๐
ประเทศเวียดนามมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษา ๑๑ ราย และสามารถรักษาหายแล้ว ๓๒๑ ราย แม้สิงคโปร์จะอยู่ในภาวะของการระบาดระยะที่สองตั้งแต่เดือนเมษายน เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในวันที่ ๒๐ เมษายน ค.ศ. ๒๐๒๐ จำนวน ๑,๔๒๖ ราย  อย่างไรก็ดี สิงคโปร์เป็นประเทศที่ได้รับการกล่าวถึงวิธีการจัดการการระบาดภายในประเทศได้อย่างเป็นที่น่าสนใจ ทั้งในแง่ของการเป็นตัวอย่างการชะลอการระบาดในช่วงแรก และเป็นกรณีศึกษาให้กับประเทศอื่นในการเพิ่มความระมัดระวังเมื่อเข้าสู่ช่วงผ่อนมาตรการเพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดในระยะที่สอง  ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการใช้มาตรการที่หลากหลายของภาครัฐในการจัดการกับการระบาดภายในสิงคโปร์ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอแนวทางการจัดการกับวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ ในประเทศสิงคโปร์ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑) มาตรการเกี่ยวกับการจำกัดการเคลื่อนไหวของบุคคลช่วงการระบาดของโควิด - ๑๙ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ (Infectious Diseases Act) และกฎหมายว่าด้วยโควิด - ๑๙ ค.ศ. ๒๐๒๐ (มาตรการชั่วคราว) (COVID-19 (Temporary Measures) Act 2020) และส่วนที่ ๒) มาตรการผ่อนการควบคุมและการเปิดประเทศ


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: สิงคโปร์กับเส้นทางต่อสู้โควิด – ๑๙: มาตรการจำกัดการเคลื่อนไหวและข้อบังคับควบคุม การแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙.pdf

© 2017 Office of the Council of State.