BANNER

อาเซียนกับวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙: กลไกความร่วมมือ ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการ


 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรรมอาเซียน      01 May 2020

  


สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับตั้งแต่มีการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อรายแรกอย่างเป็นทางการในภูมิภาคเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๐ ซึ่งพบที่ประเทศไทย จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๐ พบผู้ติดเชื้อในภูมิภาค ๙,๔๒๔ ราย และเสียชีวิต ๒๘๒ รายวิกฤตดังกล่าวเป็นความท้าทายครั้งสำคัญต่อบทบาทของอาเซียนในการตอบสนองและจัดการแก้ไขภายใต้กลไกของสถาบัน ในขณะเดียวกัน อาเซียนก็ได้เผชิญกับความท้าทายจากประเทศสมาชิก บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอกลไกของอาเซียนในการตอบสนองต่อปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ ในภูมิภาค รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของอาเซียน


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: อาเซียนกับวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙: กลไกความร่วมมือ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ.pdf

© 2017 Office of the Council of State.