BANNER

รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนกระชับความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙


 ข่าวต่างประเทศ      08 Apr 2020

  


           เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ อาเซียนจัดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุขกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะของประเทศสมาชิกเพื่อกระชับความร่วมมือในภูมิภาคด้วยการยกระดับมาตรการควบคุมและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙
          ประเทศอินโดนีเซียในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers Meeting: AHMM) ได้จัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยมีดาโต๊ะ Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนและเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภาคพื้นแปซิฟิกเข้าร่วมประชุม โดยเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลกได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ ทั่วโลกและในระดับภูมิภาค และเลขาธิการอาเซียนได้รายงานมาตรการตอบสนองที่ได้มีการดำเนินการโดยภาคส่วนอื่นที่มิใช่สาธารณสุขของอาเซียน
          ภายใต้การประชุมดังกล่าวรัฐมนตรีสาธารณสุขได้มีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ ในแต่ละประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการควบคุมการระบาดและความท้าทายต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ รวมทั้งแบ่งปันมาตรการที่สำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อดำเนินการร่วมกันในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ ทั้งในปัจจุบันและระยะถัดไป

          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค และเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนในการทำงานร่วมกับประเทศคู่เจรจาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเตรียมความพร้อมและกลไกการตอบสนองเพื่อการจัดการกับภัยคุกคามในอนาคต
          ในตอนท้ายของการประชุม ที่ประชุมได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อการตอบสนองร่วมกัน ดังนี้
          ๑. เสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิด
          ๒. แบ่งปันข้อมูล การวิจัย และผลการศึกษาผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และโปร่งใส
          ๓. ประสานการทำงานระหว่างประเทศในด้านการตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุข และเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
           ๔. สร้างกลไกการเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวัง การป้องกัน การตรวจสอบ และการตอบสนอง
ของอาเซียนร่วมกับหุ้นส่วนอื่น

          อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ ภาคการสาธารณสุขของอาเซียนยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อใช้กลไกระดับภูมิภาคให้ความคุ้มครองประชาชนอาเซียนจากภัยโรคระบาดในอนาคต
          ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันอนามัยโลก (World Health Day) ที่ประชุมจึงได้กล่าวยกย่องและแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙
          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้กล่าวชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสาธารณสุขของประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ผลักดันและให้การสนับสนุนกลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน
          ต่อจากนั้น รัฐมนตรีสาธารณสุขได้หารือร่วมกันอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่จากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เกี่ยวกับมาตรการในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙

แปลและเรียบเรียงจาก https://asean.org/asean-health-ministers-enhance-cooperation-fighting-covid-19-pandemic/

© 2017 Office of the Council of State.