BANNER

อาเซียนและจีนยกระดับความร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙


 ข่าวต่างประเทศ      01 Apr 2020

  


          
   
            เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและเจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพสมัยพิเศษเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดการกับการระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙

          หน่วยงานด้านสุขภาพของอาเซียน โดยประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสุขภาพอาเซียนจากประเทศอินโดนีเซียได้นำเสนอถึงความก้าวหน้าเกี่ยวกับการตอบสนองต่อวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด และได้กล่าวถึงช่องว่างของขีดความสามารถในการจัดการของประเทศสมาชิก ซึ่งได้มีการหารือแล้วในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพสมัยพิเศษระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสุขภาพอาเซียนเพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
          นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ และแบ่งปันข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์การทดสอบและการรักษา โดยตัวแทนจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของประเทศจีนได้หารือเกี่ยวกับเรื่องระบาดวิทยาและการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของไวรัสโควิด – ๑๙ ในประเทศจีน และได้แบ่งปันข้อมูลทางเทคนิคในเชิงลึกเกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อ ธรรมชาติของโรคที่เกี่ยวข้องกับไวรัส การแพร่ระบาดและการติดต่อ แนวทางในการควบคุม การจัดการข้อมูล และการรักษา
          ด้านนาย Kung Phoak รองเลขาธิการประชาคมสังคมวัฒนธรรมในฐานะของประธานการประชุม กล่าวว่า การระบาดครั้งนี้เป็นความท้าทายด้านการสาธารณสุขที่สำคัญ ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีผลต่อการสาธารณสุขของประเทศเท่านั้น หากแต่ยังมีผลต่อสถานะทางเศรษฐกิจอีกด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประสานความร่วมมือและการทำงานในหลายภาคส่วนอย่างเร่งด่วน  ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมทางไกลผ่านจอภาพครั้งที่สอง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน โดยรองเลขาธิการอาเซียนได้กล่าวชื่นชมการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในการประชุมและสนับสนุนการเจรจาแบบเปิดทันต่อสถานการณ์ และมีความโปร่งใส เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙
          ในการนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ ภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นที่การป้องกัน การตรวจในเบื้องต้น และการตอบสนองต่อการระบาด รวมถึงการลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัส การเพิ่มข้อมูลการติดต่อและการเฝ้าระวัง การจัดการผู้ป่วย มาตรการลดการเคลื่อนย้ายของผู้คนและจำกัดการเดินทาง มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและลดกิจกรรมสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ  
          ที่ประชุมได้ตระหนักว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีการจัดการต่อการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ก็มีแนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดที่แตกต่างกัน ที่ประชุมจึงเห็นพ้องร่วมกันที่จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนต่อไป รวมถึงส่งเสริมการบรรเทาผลกระทบในช่วงที่มีการแพร่ระบาด ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ผ่านการประชุมและการปรึกษาหารือร่วมกัน รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนความโปร่งใสของการดำเนินงานและสนับสนุนความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยที่ประชุมได้เสนอแนวทางการดำเนินการดังนี้
  • ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างขีดความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์
  • แบ่งปันข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาด ถอดบทเรียนและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน การตรวจสอบโรค และการตอบสนอง รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการสื่อสารและการประเมินความเสี่ยงเพื่อสนับสนุน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  • ส่งเสริมการเจรจาเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ รวมถึงการเจรจาเชิงนโยบายเกี่ยวกับยารักษาโรคและวัคซีน ความมั่นคงปลอดภัย การสร้างความมั่นใจ รวมถึงประเด็นเรื่องภัยคุกคามด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  • ทบทวนการเตรียมความพร้อมในระดับรัฐบาลและความพร้อมของสังคม รวมถึงกรอบการทำงานเพื่อการตอบสนอง และแผนการทำงานเพื่อจัดการผลกระทบจากการระบาดที่มีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
  • สร้างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการเตรียมการและการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ และภัยอันตรายอื่น ๆ
  • ส่งเสริมกลไกระดับภูมิภาคที่มีอยู่ในอาเซียนเพื่อการป้องกัน การตรวจสอบโรคและการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านสุขภาพ
          สำหรับประธานการประชุมประกอบด้วยกระทรวงการต่างประเทศของจีนและสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยสำนักงานรองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายประชาคมสังคมวัฒนธรรมร่วมเป็นประธาน โดยมีตัวแทนจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศของสมาชิกอาเซียน ประธานฝ่ายพัฒนามนุษย์ และผู้แทนจากฝ่ายสาธารณสุข สำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุม การประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามผลการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพสมัยพิเศษของเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอาเซียน (ASEAN Emergency Operation Centre) และจีนที่เกี่ยวกับการจัดการทางคลินิก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓


แปลและเรียบเรียงจาก: 
https://asean.org/asean-china-enhance-cooperation-covid-19-pandemic-response/

© 2017 Office of the Council of State.