BANNER

อาเซียน – จีนแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติการจัดการไวรัส COVID - 19


 ข่าวต่างประเทศ      26 Feb 2020

  


เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในวาระพิเศษ เรื่องการระงับการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 (Coronavirus 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและประเด็นท้าทายเกี่ยวกับการจัดการสถานพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 และวิธีการระงับการแพร่ระบาดไปสู่ชุมชน ซึ่งการประชุมดังกล่าวการดำเนินงานโดยเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของอาเซียน (ASEAN Emergency Operations Centre Network for public health emergencies: ASEAN EOC Network) นำโดยมาเลเซีย
การประชุมเริ่มต้นด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานะล่าสุดของการระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสิงคโปร์ และมาตรการรับมือต่อการแพร่ระบาด โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานพยาบาลเพื่อรองรับการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น รวมถึงการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยกระบวนการของสถานพยาบาล ขั้นตอนทางรังสีวิทยา และการทดลองใช้ยาต้านไวรัส หรือ การนำเลือดจากผู้ป่วยที่หายดีแล้ว (convalescent plasma) มาช่วยในการรักษา การป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างปฏิบัติงาน กระบวนการจําหน่ายผู้ป่วย (discharge procedures) ตลอดจนกรณีผู้ป่วยติดเชื้อร่วมกับเชื้ออื่น (co-infection) และการติดเชื้อซ้ำ (re-infection)
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังให้ความสำคัญถึงการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมเรื่องการระบุตัวตนผู้ป่วย การคัดแยกกลุ่มเสี่ยง การยืนยันผู้ติดเชื้อ และกระบวนการรักษา  โดยจีนได้สนับสนุนการเตรียมความพร้อมต่อการตอบสนองกรณีฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างอาเซียน – จีน ซึ่งได้แบ่งปันข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเตรียมการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างอาเซียน และจีน เป็นต้น
ข่าว ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียบเรียงจาก https://asean.org/asean-china-exchange-practices-to-better-manage-coronavirus-disease-2019/

© 2017 Office of the Council of State.