BANNER

อาเซียนพยายามเพิ่มการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาค


 ข่าวต่างประเทศ      17 Jan 2020

  


          ได้มีการจัดการประชุมเชิงวิชาการระดับสูงขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ณ กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น และเป็นการเริ่มต้นการเป็นประธานอาเซียนปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเวียดนาม โดยมี ฯพณฯ Vu Ho อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม
       การประชุมดังกล่าวมีผู้เชี่ยวชาญและผู้กำหนดนโยบายจากประเทศเวียดนามและประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุม และได้มีการพิจารณามาตรการเพื่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในอาเซียน โดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคของภาคส่วนต่าง ๆ และการดำเนินนโยบาย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าโลก ตลอดจนการพัฒนาระบบโลจิสติกอย่างไร้รอยต่อ
       ในการนี้ นาย Tran Quoc Khanh ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยเน้นย้ำว่าการส่งเสริมการค้าของภูมิภาคมีความสำคัญที่จะช่วยสร้างความสามารถในการจัดการและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงจากความไม่แน่นอนของโลก ซึ่งอาเซียนควรที่จะมุ่งมั่นต่อไปในการรวมตลาดให้ลึกยิ่งซึ้งขึ้น
       อาเซียนเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่มีพลวัตรมากที่สุด เนื่องจากมีปริมาณการค้าสูงและมีการลงทุนที่เชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งการค้าของอาเซียนร้อยละ ๒๓ และการลงทุนร้อยละ ๒๕ เป็นการค้าและการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาค  แต่อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางการค้าก็ได้สร้างภาวะกดดันให้กับอาเซียนในการรักษาความสามารถของการแข่งขันไว้ ในประเด็นนี้ ดร. Aladdin D. Rillo รองเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ได้กล่าวว่า การสร้างความสำเร็จให้กับการค้าภายในภูมิภาคขึ้นภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และในอนาคต อาเซียนควรเพิ่มความพยายามในการลดต้นทุนทางการค้า กำหนดภาคส่วนและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพทางการค้าสูง และสนับสนุนการค้าแบบเปิดต่อไป ตลอดจนสนับสนุนระบบการค้าตามกฎระเบียบ  นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของภูมิภาคในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (hard infrastructures) และโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแล(soft infrastructures) รวมทั้งการปฏิรูปกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และตลาดการเงินเพื่อสนับสนุนการรวมตลาด
       การประชุมเชิงวิชาการระดับสูงว่าด้วยการค้าและการลงทุนในอาเซียนจัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติของเวียดนาม (ASEAN 2020 National Secretariat of Viet Nam) และได้รับการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนและสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)


แปลและเรียบเรียงจาก https://asean.org/category/asean-secretariat-news/

© 2017 Office of the Council of State.