BANNER

การดำเนินงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๓


 ข่าวต่างประเทศ      16 Jan 2020

  


          เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจและประธานหน่วยงานรายสาขาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจรายสาขาของอาเซียน (Committee of the Whole: COW) ครั้งที่ ๑๐ ที่จัดขึ้น ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งแบ่งปันวาระสำคัญที่จะดำเนินการและประสานการทำงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
          การประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจรายสาขาของอาเซียน (COW) มีคณะผู้แทนถาวรประธาน และผู้แทนจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials’ Meeting: SOM) ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Senior Officials’ Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community: SOCA) และคณะกรรมการประสานงานว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Coordinating Committee on Connectivity: ACCC) ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-Business Advisory Council) เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของประชาคมอาเซียนและกำหนดขอบเขตเพื่อการสร้างความร่วมมือในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
          ในการนี้ Dr. Aladdin D. Rillo รองเลขาธิการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในฐานะประธานการประชุมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจรายสาขาของอาเซียน (CoW) ในการประสานการทำงานระหว่างสาขา และเป็นการประชุมที่รับรองถึงประสิทธิภาพของความพยายามในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงของปัญหาใหม่ในภูมิภาคหรือการเกิดขึ้นของปัญหาสำคัญที่ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้
          นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงและตอบสนอง (Cohesive and Responsive)” ซึ่งอยู่ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายในอาเซียนและความเชื่อมโยง การมีส่วนร่วมของอาเซียนกับประชาคมโลกเพื่อสร้างสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการตอบสนองของอาเซียนและศักยภาพของอาเซียนในฐานะสถาบันของภูมิภาค
          ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการพัฒนายุทธศาสตร์ว่าด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ สำหรับอาเซียน รวมถึงทบทวนการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระยะกลาง
          สำหรับการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจรายสาขาของอาเซียน (CoW) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นในช่วงต้นปีของทุกปี และทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มหลักในการประสานการทำงานระหว่างสาขาภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญของประชาคมอาเซียน


แปลและเรียบเรียงจาก https://asean.org/asean-economic-community-coordinates-work-2020/
 

© 2017 Office of the Council of State.