BANNER

เชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคผ่านโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน


 ข่าวต่างประเทศ      11 Nov 2019

  


เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้เปิดตัวโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียนในการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
       อาเซียนพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากลเพื่อดึงดูดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการของอาเซียนประกอบด้วยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและยั่งยืนที่จะก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวของผู้คน สินค้า บริการ และนวัตกรรมทั่วอาเซียน
       นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวแสดงความคาดหวังที่จะให้การเปิดตัวโครงการครั้งนี้ช่วยดึงดูดการลงทุนในอาเซียนและยกระดับการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคในแง่ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการสนับสนุนการขนส่ง เศรษฐกิจ และความยั่งยืนทั่วภูมิภาค
       นาย Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนกล่าวเน้นย้ำถึงประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในอาเซียน และความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความจำเป็นของอาเซียนสร้างนวัตกรรมทางการเงินเพื่อดึงดูดการลงทุนมากขึ้น โดยเน้นย้ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทบทวนว่าแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ภูมิภาคสามารถวางแผนเพื่อเตรียมการและจัดการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้น
       โครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียนประกอบด้วย ๑๙ โครงการ ครอบคลุมด้านการขนส่ง พลังงาน และดิจิทัล ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ  อย่างไรก็ดี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity 2025: MPAC) โครงการดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียนในการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน
       แถลงการณ์ดังกล่าวยืนยันถึงความพยายามอย่างมุ่งมั่นของอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ซึ่งมีการเผยแพร่เอกสารที่ถูกจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการและบริบทต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการวิเคราะห์ภาพรวมและตัวเลือกทางการเงินสำหรับโครงการอีกด้วย
       ในการนี้ อาเซียนได้แสดงความขอบคุณธนาคารโลกสำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิคและกล่าวขอบคุณโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย ระยะที่ ๒ (ASEAN-Australia Development Cooperation Program Phase II) สำหรับการสนับสนุนด้านเงินทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


แปลและเรียบเรียงจาก
https://asean.org/connecting-region-initial-pipeline-asean-infrastructure-projects/

 

© 2017 Office of the Council of State.