BANNER

อาเซียนและสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อการพัฒนาสังคมผ่านกีฬาฟุตบอล


 ข่าวต่างประเทศ      13 Nov 2019

  


          เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้นำอาเซียนเข้าร่วมงานลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) ระหว่างอาเซียนและสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (Fédération Internationale de Football Association: FIFA) โดยมีดาโต๊ะ ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียนและนาย Gianni Infantino ประธานสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศเป็นผู้ลงนาม ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ ซึ่งบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแสดงถึงความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างอาเซียนและสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศที่จะยกระดับบทบาทของกีฬาฟุตบอลในการพัฒนาสังคมในอาเซียน
                    ในการนี้ เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่า กีฬาฟุตบอลและกีฬาอื่น ๆ จะเป็นยุทธศาสตร์ที่จะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงและสร้างความผูกพันระหว่างผู้คนในอาเซียนให้เป็นประชาคมเดียวกัน อาเซียนมีความคาดหวังให้กีฬาฟุตบอลและความร่วมมือในด้านกีฬาในภูมิภาคจะสร้างความเป็นเอกลักษณ์และความรู้สึกร่วมกันให้เกิดขึ้นในภูมิภาคได้ผ่านบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ และบันทึกความเข้าใจนี้จะเป็นแนวทางสำหรับอาเซียนและสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศในการทำงานร่วมกันและจัดวางให้กีฬาฟุตบอลเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสังคม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและสร้างค่านิยมเรื่องน้ำใจนักกีฬาให้เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน
       สำหรับขอบเขตของความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจ ประกอบด้วย ๑) สนับสนุนความเป็นหนึ่งเดียวกันในด้านกีฬา ๒) กีฬาเพื่อการพัฒนา ๓) กิจกรรมฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ และ ๔) เสริมสร้างศักยภาพในระดับมืออาชีพ
       นอกจากนี้ การทำให้เยาวชนสามารถเข้าถึงกีฬาฟุตบอลได้มากขึ้น วิธีการปกป้องดูแลเด็กและเยาวชนที่เล่นกีฬาฟุตบอลให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการกำจัดความรุนแรงต่อเด็ก (ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Children) รวมถึงการขยายโอกาสในการฝึกสอนและพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกีฬาฟุตบอลถือเป็นกิจกรรมหลักภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว และมีขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่น ๆ คือ การสร้างความตระหนักรู้เรื่องน้ำใจนักกีฬา ต่อต้านการใช้สารกระตุ้น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและคนพิการในกีฬาฟุตบอล
                 วิสัยทัศน์ของสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมในความร่วมมือด้านกีฬากับสถาบันระหว่างประเทศ เช่น การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 สภายุโรปสหภาพแอฟริกา Agence Française de Developpement และหน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติ
                 ด้านประธานสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับอาเซียน นับตั้งแต่ที่ได้เป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ นาย Gianni Infantino มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนภูมิภาคอาเซียนหลายครั้งและทุกครั้งมีความประทับใจที่กีฬาฟุตบอลเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนในอาเซียน จึงคาดหวังที่จะใช้กีฬาฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม การรวมกลุ่ม และสร้างค่านิยมด้านกีฬาทั่วภูมิภาคอาเซียน

© 2017 Office of the Council of State.