BANNER

อาเซียนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการผลิตโครงสร้างพื้นฐาน


 ข่าวต่างประเทศ      11 Oct 2019

  


          หน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน (Lead Implementing Body for the Strategic Area of Sustainable Infrastructure: LIB-SI) ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนากรอบการทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียนเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน - ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า ๖๐ คน รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานเฉพาะสาขา ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน คู่เจรจาเฉพาะสาขา หุ้นส่วนการพัฒนา และผู้แทนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาในระดับพหุภาคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโครงสร้างพื้นฐาน
          ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนากรอบการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงการผลิตโครงสร้างพื้นฐาน ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับร่างกรอบการดำเนินงาน การจัดลำดับขอบเขตของความร่วมมือที่สำคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนการนำกรอบการดำเนินงานไปปรับใช้ โดยตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการปรึกษาหารือในเชิงลึกภายใต้การประชุมย่อยเพื่อกำหนดกิจกรรมสร้างขีดความสามารถในระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามกรอบที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓
          การประชุมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของอาเซียนที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงในอาเซียน ๒๐๒๕ เพื่อยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือในภูมิภาค เนื่องจากความต้องการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนมีเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค จึงทำให้เกิดความต้องการที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา และการนำโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน
          ในการนี้ นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรในฐานะประธานการประชุมได้กล่าวปาฐกถาเปิดการประชุมว่าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การดำเนินงานจะต้องคำนึงถึงโอกาสในการส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  และกล่าวเสริมว่าการประชุมดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามร่วมกันของอาเซียนในการสร้างขีดความสามารถเพื่อการผลิตโครงสร้างพื้นฐานและเป็นการมองหาโอกาสเพื่อการพัฒนาต่อไปอีกด้วย
       การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนและได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียระยะที่สอง (ASEAN-Australia Development Cooperation Program Phase II: AADCP II)

แปลและเรียบเรียงจากhttps://asean.org/asean-promote-infrastructure-productivity-improvement/

© 2017 Office of the Council of State.