BANNER

อาเซียนส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและการปฏิบัติการทุ่นระเบิดในอาเซียน


 ข่าวต่างประเทศ      14 Oct 2019

  


เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน (ARMAC) และศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการเก็บกู้ทุนระเบิดด้านมนุษยธรรมแห่งนครเจนีวา (GICHD) ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ “ความเสมอภาคทางเพศและการปฏิบัติการ
ทุ่นระเบิดซึ่งตกค้างจากสงครามในอาเซียน (ERW)” ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

การประชุมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศแคนนาดาผ่านภารกิจของแคนนาดา - อาเซียน และโครงการ the Clearing for Results Project กัมพูชา โดยมี ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดเข้าร่วมการประชุมเพื่อแบ่งปันมุมมองทางเพศและวิธีปฏิบัติการ
ในกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับทุ่นระเบิดซึ่งตกค้างจากสงครามในอาเซียน ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณครั้งนี้เป็นภารกิจที่เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของแคนาดาในการพัฒนาและดำเนินการในอาเซียน

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้หารือถึงการปฏิบัติงานด้านทุ่นระเบิดซึ่งตกค้างจากสงครามโดยคำนึงถึงเพศและความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงความสามารถของผู้หญิง เด็ก และกลุ่ม
ผู้หลากหลายทางเพศอย่างเหมาะสม

ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการเก็บกู้ทุนระเบิดด้านมนุษยธรรมแห่งนครเจนีวา (GICHD) เป็นผู้นำการประชุม
ได้หารือถึงการเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับเพศและความหลากหลายทางเพศ การให้ความรู้ แบ่งปันข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ และหวังว่าการดำเนินการต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มความสามารถและการมีส่วนร่วมทางเพศในการวางแผนจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากการเสริมสร้างความสามารถในการบูรณาการประเด็นทางเพศกับการปฏิบัติงานทุ่นระเบิดของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ประชุมยังจัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงบทเรียน
ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการประเด็นทางเพศสำหรับการปฏิบัติงาน

Ms. Dwi Prameswari เจ้าหน้าที่เทคนิคการปฏิบัติการทุ่นระเบิด กล่าวย้ำว่า “การประชุมระดับภูมิภาคนี้
เปิดโอกาสและให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นทางเพศและความหลากหลายทางเพศในการปฏิบัติงานทุ่นระเบิด รวมถึงโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและเสริมสร้างความยั่งยืนของโครงการได้
ในอนาคต อีกทั้งการสนับสนุนให้เพศชายและหญิงจากประเทศสมาชิกได้แบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ระหว่างกันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการประเด็นทางเพศในการปฏิบัติงานทุ่นระเบิด
ได้อย่างเหมาะสม”

การตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาททางเพศในการปฏิบัติการทุ่นระเบิด สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านสตรี สันติภาพและความมั่นคงระดับชาติของประเทศแคนาดาในช่วงปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕  แคนาดาสนับสนุนการปฏิบัติการ
ทุ่นระเบิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ และมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาออตตาวา (อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
(Anti-Personnel Mine Ban Convention)) และเพื่อบรรลุการปราศจากทุ่นระเบิดของโลกในปี ๒๐๒๕

ข่าว ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
https://asean.org/asean-enhance-gender-equality-empowerment-mine-action/
 

© 2017 Office of the Council of State.