BANNER

ข่าวสารนิเทศ การประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒


 ข่าวต่างประเทศ      19 Aug 2019

  


ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพ ประเทศไทย มีการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสมัยพิเศษ (AICHR)  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม
ที่ประชุมได้หารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการของ AICHR ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษา สิทธิเด็ก สิทธิคนพิการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการให้ข้อมูล นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือถึงกลไกการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการบูรณาการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทั้งสามเสาหลักของอาเซียน ตลอดจนพิจารณายุทธศาสตร์แผนการดำเนินงาน ระยะ ๕ ปี (พ. ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ของ AICHR
ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ การประชุมประจำปี AICHR จัดขึ้นพร้อมกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ได้มีการนำเสนอรายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของ AICHR  โดยเน้นถึงความสำเร็จของ AICHR และแนวทางที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถ ความเข้มแข็ง การปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้บรรลุผลสำเร็จได้ในอนาคต ตลอดจนประธานคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้กล่าวถ้อยแถลง เน้นย้ำถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญของ AICHR ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษแรกของการก่อตั้งคือ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และการรับรองแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการทั้งสามประการสะท้อนวิวัฒนาการสำคัญของ AICHR ที่ได้ขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียน
นอกจากนั้น AICHR ยังได้พบกับคณะทำงานเพื่อกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน (WG-AHRM) และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ ที่สามารถสนับสนุน AICHR ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
ที่ประชุมได้แสดงความขอบคุณต่อ AICHR ประเทศไทย สำหรับการจัดการประชุมอย่างดีเยี่ยม โดยการประชุม AICHR ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ | สำนักเลขาธิการอาเซียน
https://asean.org/press-release-special-meeting-012019-aichr/   สืบค้นเมื่อ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

© 2017 Office of the Council of State.