BANNER

อาเซียน สหภาพยุโรป ยกระดับความร่วมมือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


 ข่าวต่างประเทศ      24 Jul 2019

  


เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพ ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อม และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาเซียน - สหภาพยุโรป โดยที่ประชุมแสดงความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างภูมิภาค รวมถึงแก้ปัญหาความท้าทายระดับโลกเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี
Ms. Astrid Schomaker  ผู้อำนวยการเพื่อการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน
แห่งคณะกรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม
(Director for Global Sustainable Development at the European Commission’s Directorate General for Environment) และ Mr. Hazri Hassan ผู้อำนวยการนโยบายการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม (Director for International Policy at the Ministry of the Environment and Water Resources) ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศสิงคโปร์ในฐานะผู้ประสานงานอาเซียน - สหภาพยุโรป กล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมร่วมกัน

ตามความตกลงในแถลงการณ์ร่วมของที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๒ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่ประชุมได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี กรณีศึกษา และการประเมิน เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ โดยคำนึงถึงข้อจำกัดระดับภูมิภาค พร้อมทั้งได้รับรองวัตถุประสงค์ และข้อตกลงร่วมสำหรับกรอบการเจรจาระยะใหม่ที่จะเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาร่วมกัน และได้หารือถึงโครงการที่จะสามารถดำเนินการร่วมกันได้ในอนาคต
จากนั้น หารือถึงประเด็นสำคัญในการวางแผนการบรรเทาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว การบริหารการคลังและงบประมาณเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสถียรภาพ และพิจารณาถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อาทิ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการขยะพลาสติก ขยะทางทะเล การเป็นเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน โดยได้หารือถึง “SMART Green ASEAN Cities”
ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อน

หนึ่งในประเด็นสำคัญคือการแสดงถึงการวิเคราะห์ช่องว่างในภูมิภาคเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และพลาสติก
ในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่วิเคราะห์และดำเนินการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งได้พัฒนาฐานความรู้สำหรับติดตามผลการดำเนินงานโดยสหภาพยุโรป เพื่อกระตุ้น และสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนในการแก้ปัญหาพลาสติกในภูมิภาคอาเซียน

มากไปกว่านั้น สหภาพยุโรปยังได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ยาวนานเกี่ยวกับการจัดการขยะ และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โดยยุทธศาสตร์การจัดการพลาสติกปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สหภาพยุโรปมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนภูมิภาคอื่นในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยเห็นพ้องกันว่าปัญหา
การส่งออกขยะพลาสติกเป็นประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นโดยกลไกการหารือระดับภูมิภาคที่เพิ่มพูนระหว่างสหภาพยุโรป -อาเซียน  (the Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument (E-READI)) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างสหภาพยุโรป และอาเซียนในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันจากประสบการณ์ของสหภาพยุโรปในการบูรณาการระดับภูมิภาค และนโยบายการดำเนินงานของ E-READI
ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้งการบูรณาการภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน และสหภาพยุโรป

******
เรียบเรียงจาก https://asean.org/asean-eu-enhance-cooperation-protection-environment-climate-change/ 
ข่าว ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

© 2017 Office of the Council of State.