BANNER

อาเซียน – นิวซีแลนด์ หารือทิศทางขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์


 ข่าวต่างประเทศ      23 Jul 2019

  


อาเซียน – นิวซีแลนด์เตรียมเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ ๔๕ ปี รวมถึงครบรอบ ๕ ปีของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน ในปีหน้า (พ.ศ.๒๕๖๓)  โดยเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน – นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๙ ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน ทั้งสองฝ่ายหารือถึงแนวทางยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เข้มข้นมากขึ้น โดยมีเอกอัครราชทูต Yeap Samnang เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำอาเซียน และเอกอัครราชทูต Pam Dunn เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำอาเซียน เป็นประธานร่วม พร้อมทั้งผู้แทนสมาชิกคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน และสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมด้วย
อาเซียนแสดงความขอบคุณนิวซีแลนด์สำหรับการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและยั่งยืน พร้อมที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และยินดียิ่งที่นิวซีแลนด์สนับสนุนความพยายามสร้างประชาคมอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์สำคัญของเวลลิงตันที่สนับสนุนประเด็นด้านสันติภาพ ความมั่งคั่ง และประชาชน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญสอดคล้องกับสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน
นิวซีแลนด์ย้ำถึงความสำคัญของการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาค รวมถึงเห็นด้วยกับถ้อยแถลงของอาเซียนกรณี อินโด – แปซิฟิกที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมระบบการค้าแบบพหุภาคีที่เปิดกว้างอยู่บนพื้นฐานของกฎกติกา อีกทั้งยังได้หารือถึงข้อสรุปของการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)) และทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามแถลงการณ์ร่วมความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ อาเซียน - นิวซีแลนด์ (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) รวมถึง
การเสริมสร้างความร่วมมือในส่วนจะที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทการเชื่อมโยงอาเซียน ๒๐๒๕ ตลอดจนข้อริเริ่มแผนงานบูรณาการอาเซียน ๓ เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

มากไปกว่านั้น ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ และการขับเคลื่อนกรอบการเจรจาระหว่างกันในอนาคต โดยหารือถึงร่างแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ฉบับใหม่ ที่จะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนอย่างเข้มแข็งผ่านการกำหนดประเด็นความร่วมมือกัน อาทิ ด้านการค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ) ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านอาหาร การเกษตร พลังงานทดแทน ธรรมาภิบาล การจัดการภาครัฐ และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยร่วมกับเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน  ด้านโครงข่ายความเชื่อมโยง และการดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงด้านการบริการทางอากาศระหว่างกัน
*****
เรียบเรียงจาก  https://asean.org/asean-new-zealand-explore-ways-advance-strategic-partnership/
ข่าว ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

© 2017 Office of the Council of State.