BANNER

อาเซียน ออสเตรเลีย มุ่งมั่นกระชับสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนเชิงลึก


 ข่าวต่างประเทศ      18 Jun 2019

  


วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
อาเซียน และออสเตรเลียได้หารือข้อริเริ่มการดำเนินกิจกรรมกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน ระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมความร่วมมืออาเซียน – ออสเตรเลีย (JCC)  ครั้งที่ ๙ ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักเลขาธิการอาเซียน  โดยมีเอกอัครราชทูต Dato’ Shariffah Norhana Syed Mustaffa เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรมาเลเซียประจำอาเซียน และเอกอัครราชทูต Elizabeth Jane Duke เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรออสเตรเลียประจำอาเซียน เป็นประธานร่วม พร้อมทั้งผู้แทนถาวรจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนหน่วยงานภารกิจออสเตรเลียอาเซียน เข้าร่วมด้วย
ที่ประชุมได้หารือทบทวนถึงแผนปฏิบัติอาเซียน – ออสเตรเลียเพื่อการดำเนินตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (๒๐๑๕ - ๒๐๑๙) รวมถึงหารือถึงความพยายามจัดทำแผนปฏิบัติระยะ ๕ ปี ฉบับใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ออสเตรเลียเน้นย้ำถึงการสนับสนุนความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างของภูมิภาคที่กำลังพัฒนา และสนับสนุนความพยายามขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง  เห็นได้จากวาระครบรอบ ๔๕ ปี ความสัมพันธ์ประเทศคู่เจรจา อาเซียน – ออสเตรเลีย อาเซียนแสดงความขอบคุณออสเตรเลียสำหรับความร่วมมือ และ
การสนับสนุนการบูรณาการประชาคมอาเซียนมาอย่างลึกซึ้ง และยาวนาน

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างกันในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สนใจร่วมกัน อาทิ การต่อต้านการค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางทะเล มาตรฐานทางการค้าดิจิทัล การแลกเปลี่ยนบุคลากรการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการภัยพิบัติ
นอกจากนี้ อาเซียนยังแสดงความยินดีกับการจัดโครงการใหม่ของออสเตรเลียเกี่ยวกับการทูตสาธารณะ ภายใต้หัวข้อ “Australia Now” ที่ได้เปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา รวมถึงการริเริ่มอื่น ๆ อาทิ โครงการเกี่ยวกับธรรมมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโครงการเพื่อเพิ่มการสนับสนุนอาเซียนเกี่ยวกับประเด็นทางทะเล ตลอดจนระยะใหม่ของโครงการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำโขง อีกด้วย
****

(เรียบเรียงจาก  https://asean.org/asean-australia-commit-deepen-partnership/  ข่าว ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
 

© 2017 Office of the Council of State.