BANNER

อาเซียนและองคภาวะร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๕๖๘


 ข่าวต่างประเทศ      16 May 2019

  


อาเซียนและองคภาวะร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ กรุงจาการ์ตา  อาเซียน และองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน เปิดเวทีหารือความก้าวหน้า และแนวทางขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ  รวมถึงเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กร  โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๕๐ องค์กร จากหลากหลายภาคส่วน อาทิ ภาคประชาสังคม สตรี ตัวแทนเยาวชนอาเซียน ภาคธุรกิจ ตลอดจนสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓  โดยมีสำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นเจ้าภาพ และได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
ดร. AKP Mochtan รองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายกิจการประชาคมและองค์กร กล่าวถึงความสามารถของอาเซียน และองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ที่ดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรลุเป้าหมายอาเซียนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการที่องค์กรในอาเซียนมีภารกิจหลากหลายขอบเขตกว้างขวาง องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ จึงมีบทบาทสำคัญสำหรับอาเซียนในการมีส่วนร่วมบูรณาการดำเนินงานระดับภูมิภาค และมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานของอาเซียนเป็นไปอย่างคล่องตัว
นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชุมดังกล่าวที่เปิดโอกาสสำหรับองค์กรต่าง ๆ ในการหารือกับสำนักเลขาธิการอาเซียนในฐานะศูนย์กลางการประสานงานของอาเซียน ซึ่งเป็นเวทีที่ช่วยเสริมสร้าง และขับเคลื่อนการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน
ดร. สุริยา จินดาวงศ์ อธิบดีกรมอาเซียน เน้นย้ำถึงลำดับประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญในฐานะประธานอาเซียน โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนแนวทางที่องค์กร และสำนักเลขาธิการอาเซียนจะมีส่วนร่วมในการช่วยกันเสริมสร้าง และสนับสนุนการดำเนินงาน
ระหว่างการประชุมผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเด็นสำคัญภายใต้สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน (การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม) พร้อมทั้งยังได้หารือกับเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรในการดำเนินงานขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน รวมถึง
ยังมีการแลกเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรภาคส่วนต่าง ๆ

          นาย Hangga Fathana หนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมระบุว่าการประชุมครั้งนี้มีประโยชน์ต่อองค์กรเป็น
อย่างมาก โดยตนเป็นองค์กรด้านสังคมวัฒนธรรมที่เห็นโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่ดูแลมิติงานด้านอื่น ๆ อาทิ องค์กรด้านเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน จำนวน ๗๒ องค์กร ตามที่ระบุในภาคผนวก ๒ ของกฎบัตรอาเซียน

******
เรียบเรียงจาก  https://asean.org/asean-associated-entities-strengthen-collaboration-towards-vision-2025/   ข่าว ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 

© 2017 Office of the Council of State.