BANNER

การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียน


 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      30 May 2019

  


อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการขนส่งผู้โดยสารหรือการบิน ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวของประเทศและภูมิภาค ทั้งยังเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียน.pdf

© 2017 Office of the Council of State.