BANNER

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙


 กิจกรรม      21 Sep 2016

  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหัวข้อ “การพัฒนาความร่วมมือในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ ตลอดจนมุมมองต่อความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของอาเซียน” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสวิสโซเทล ปาร์ค นายเลิศ กรุงเทพมหานคร โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายดิสทัต  โหตระกิตย์) กล่าวเปิดงานการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นด้านกฎหมายระหว่างนักวิชาการด้านกฎหมายของไทยและประเทศต่างๆ การพัฒนาความร่วมมือ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ ตลอดจนเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์รับมือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อาเซียน  โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในสหภาพยุโรปและภูมิภาคเอเชียที่มีบทบาทโดยตรงในการผลักดันการกำหนดมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้แก่ Council of Europe EUROPOL UNODC และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย โดยในส่วนของประเทศไทย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอภิปราย ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เอกสารประกอบการบรรยาย
Mr. Neil Walsch 
Mr. Dimosthenis Chrysikos
Mr. Matteo Lucchetti
Mr. Chin Hock Teo
Mr. Masanori Sasaki
Mr. Jed Sherwin G. Uy
Ms. Tarika Wongsinsirikul
พลตรีชัยยศ ลิลิตวงษ์
พล.ต.ต ศิริพงษ์ ติมุลา
ดร. สรณันท์ จิวะสุรัตน์
ดร. ชาลี วรกุลพิพัฒน์
นาย ธนาวัฒน์ สังข์ทอง

 

© 2017 Office of the Council of State.