BANNER

งานแถลงข่าวการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียน - รัสเซีย ครั้งที่ ๑๗


 ข่าวต่างประเทศ      11 Apr 2019

  


         
          ภาพจาก: www.asean.org


          การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน – รัสเซีย ครั้งที่ ๑๗ (The 17th Meeting of the ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee :ARJCC) จัดขึ้น ณ สำนักเลขาธิการอาเซียนกรุงจากาตาร์ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนาย Ade Padmo Sarwono ผู้แทนถาวรอินโดนีเซียประจำอาเซียน และนาย Alexander Ivanov เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอาเซียนเป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน – รัสเซีย (ARJCC) ได้เน้นย้ำการดำเนินการตามมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย ครั้งที่ ๓ (ASEAN-Russia Third Summit) โดยเฉพาะแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Joint Statement on Strategic Partnership) ซึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซียเป็นแรงผลักดันสำคัญของความร่วมมืออาเซียนและรัสเซียที่สะท้อนมาจากตัวแทนของรัสเซียในที่ประชุม
          ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการของอาเซียนและรัสเซีย โดยกล่าวถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาเซียน – รัสเซียสำหรับปีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (ASEAN-Russia Cooperation for 2016-2020: CPA) และที่ประชุมยังได้กล่าวถึงความจำเป็นที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุแผนปฏิบัติการฉบับปัจจุบันและเห็นชอบที่จะให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาเซียน – รัสเซียสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ (ASEAN-Russia Cooperation for 2021-2025: CPA)  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางเฉพาะด้านเพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในประเด็นทางการเมืองและความมั่นคง การจัดการภัยพิบัติ ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา และการแลกเปลี่ยนเยาวชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ตลอดจนเสนอให้มีการนำโครงการที่จัดทำร่วมกันมาดำเนินการ ประเทศสมาชิกอาเซียนเสนอให้มีการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ความปลอดภัยทางถนน การพัฒนาวัคซีน เทคโนโลยีชีวภาพ การทำไร่นา การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ในน้ำ  ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของรัสเซียโครงการของอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งด้านความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union) คณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนให้ความสนใจกับโครงการของรัสเซียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือใหม่ ๆ เช่น การเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคระบาด การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในระบบไอที และเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities)  นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจระหว่างอาเซียนและรัสเซีย โดยผู้แทนจากสภาธุรกิจอาเซียน – รัสเซีย (ASEAN-Russian Business Council) เสนอให้มีการจัดประชุมธุรกิจอาเซียน – รัสเซียในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
          นอกจากนี้ ที่ประชุมแสดงความยินดีกับกิจกรรมของศูนย์อาเซียนในสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัสเซีย (Moscow State Institute of International Relations of Russia: MGIMO) ที่มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ระหว่างผู้คนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซีย และในตอนท้าย ที่ประชุมได้ย้ำถึงก้าวสำคัญที่จะมุ่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซีย และแสดงความพอใจเกี่ยวกับความคืบหน้าของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซีย


แปลและเรียบเรียงจาก: https://asean.org/press-release-co-chairs-17th-asean-russia-joint-cooperation-committee/

© 2017 Office of the Council of State.