BANNER

แผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘


 บทความ      29 Mar 2019

  


ระบบคมนาคมขนส่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ ระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนสาคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) แต่หากระบบคมนาคมขนส่งขาดประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ทั้งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ของประชาชน อาทิ ปัญหามลพิษทางอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) ปัญหาความแออัด ความมั่นคงทางพลังงาน ตลอดจนส่งผลกระทบในเชิงโครงสร้าง เช่น ก่อให้เกิดความ เหลื่อมล้าทางสังคม และเศรษฐกิจ ปัญหาการเข้าถึงของชาวชนบท ความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: แผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘.pdf

© 2017 Office of the Council of State.