BANNER

อาเซียนแสวงหาความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อการประสานงานกับประชาคม


 ข่าวต่างประเทศ      06 Mar 2019

  


         

ภาพจาก: www.asean.org
 
          เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมประสานงานสำหรับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ (11th Coordinating Conference for the ASEAN Political-Security Community: 11th ASCCO) โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือและความพยายามร่วมกันภายใต้ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ทั้งสามประชาคม
           ในการประชุมดังกล่าวมี นาย Hoang Anh Tuan รองเลขาธิการอาเซียนประจำประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนถาวรประจำอาเซียนและประธานหน่วยงานภายใต้ประชาคมอาเซียนทั้งสามประชาคมเข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการประเมินความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน รวมทั้งได้มีการนำเสนอฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนได้นำเสนอประเด็นหารือที่สำคัญของอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน การรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับกับการจัดการชายแดน ความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แสดงความเชื่อมั่นในแผนงานสำหรับการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงที่กำลังดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ว่าจะเป็นแนวทางที่ยกระดับความร่วมมือของอาเซียนต่อไป
          ในเรื่องการปรับใช้แผนแม่บทอาเซียนที่ได้รับการยอมรับโดยผู้นำอาเซียนในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีการหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางที่หน่วยงานภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนสามารถนำแผนแม่บทดังกล่าวไปดำเนินการให้เป็น Enabling Master Plan ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสต่อไป
          ทั้งนี้ กลไกเฉพาะสาขาและหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials Meeting) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime) การประชุมอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ (Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Division of Ministries of Foreign Affairs Meeting) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Officials Meeting) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกฎหมายอาเซียน (ASEAN Senior Law Officials Meeting) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนว่าด้วยยาเสพติด (ASEAN Senior Officials on Drugs Matters) การประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) การประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจอาวุโส (Senior Economic Officials Meeting) คณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Committee on Science, Technology and Innovation) ศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Senior Officials Meeting for the ASCC) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเยาวชน (Senior Officials Meeting on Youth) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสุขภาพ (Senior Officials Meeting on Health Development) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงาน (Senior Labour Officials Meeting) การประชุมอาเซียนว่าด้วยกิจการพลเรือน (ASEAN Conference on Civil Service Matters) สถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและการปรองดอง (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation) มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Mine Action Center) หน่วยงานว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน (South East Asia Parties Against Corruption) และสภาอาเซียนเพื่อคนพิการ (ASEAN Disabilities Forum)

แปลและสรุปความจาก: https://asean.org/asean-explores-deeper-cooperation-synergy-within-community/

© 2017 Office of the Council of State.