BANNER

ทบทวนอาเซียนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


 บทความ      29 Jan 2019

  


          นับตั้งแต่ที่อาเซียนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๒) อาเซียนดำเนินงานในฐานะของสถาบันระหว่างประเทศมาแล้วถึง ๕๒ ปี โดยเผชิญกับความท้าทาย ปัญหาและอุปสรรคทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศสมาชิกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานของอาเซียนในแง่ของการเป็นสถาบันหลักของภูมิภาคที่สามารถดำรงอยู่มาอย่างยาวนาน บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอถึงบทบาทและพัฒนาการของอาเซียนในมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ รวมถึงนัยสำคัญของความร่วมมืออาเซียนด้านต่าง ๆ ในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและวิเคราะห์ต่อไป


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: ทบทวนอาเซียนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.pdf

© 2017 Office of the Council of State.