BANNER

ปัญหาและอุปสรรคของอาเซียนกับความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ


 บทความ      27 Nov 2018

  


 
                  แม้อาเซียนมีความพยายามที่จะสร้างกลไกเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว แต่อาเซียนยังคงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทที่ไม่มีความชัดเจนในการจัดการปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในภูมิภาค เห็นได้จากบทบาทในการจัดการสถานการณ์หลังเกิดเหตุการณ์สึนามิในภูมิภาค อาเซียนยังคงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ และความช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติ ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอปัญหาในการสร้างขีดความสามารถของอาเซียนเพื่อการจัดการภัยพิบัติ โดยจะเป็นการนำเสนอถึงกลไกที่อาเซียนใช้เพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว ตลอดจนการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยในเชิงลึกต่อไป


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: ปัญหาและอุปสรรคของอาเซียนกับความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ.pdf
 

© 2017 Office of the Council of State.