BANNER

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี


 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      24 Aug 2018

  


                    บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs) และมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) ตลอดจนนัยสำคัญของการใช้มาตรการดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดต่อไป 


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม:  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี.pdf

© 2017 Office of the Council of State.