BANNER

เลขาธิการอาเซียนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนของญี่ปุ่น


 ข่าวต่างประเทศ      01 Aug 2018

  


                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                      ภาพจาก : http://asean.org         


                             เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนได้กล่าวปราศรัยถึงความสำคัญของการสนทนาและการมีส่วนร่วมที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างอาเซียนกับภาคเอกชน ในการประชุมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในอาเซียน (Federation of Japanese Chambers of Commerce and Industry in ASEAN: FJCCIA) ณ นครโฮจิมินห์ เวียดนาม ที่จัดขึ้นโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ประจำนครโฮจิมินห์ โดยมีนาย Keiichi Kadowaki ผู้แทนของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น  ร่วมเป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมในการประชุมกว่า ๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนของสภาหอการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน  ตลอดจนบุคคลที่มีความสำคัญต่อความร่วมมืออาเซียน – ญี่ปุ่น  รวมถึง นาย Kazuo Sunaga เอกอัครราชทูตของญี่ปุ่นในอาเซียน นาย Hiroyuki Ishige ประธานกรรมการบริหารของ Japan External Trade Organisation (JETRO) และศาสตราจารย์ Hidetoshi Nishimura ประธานสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute of ASEAN and East Asia: ERIA)
                             ในการนี้ เลขาธิการอาเซียนได้กล่าวโดยมีสาระสำคัญว่า “ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออาเซียนและหุ้นส่วนอื่น ๆ ของอาเซียน อันจะนำไปสู่มาตรการและนโยบายกระตุ้นการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจในภูมิภาคที่เกิดประสิทธิผลได้ และการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในครั้งนี้ อาจทำให้มีวิถีทางที่สำคัญสำหรับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ในการจัดการกับประเด็นปัญหาในระดับภูมิภาคที่บริษัทต่าง ๆ ในญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการสนับสนุนที่มีคุณค่าของภาคเอกชน เพื่อการกำหนดนโยบายที่แข็งแกร่งและการสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาและการสนับสนุนการประสานผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น สอดคล้องตามแผนงานประชาคมอาเซียนด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะภาคเอกชน”
                             ด้าน นาย Keiichi Kadowaki ได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในการร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับอาเซียนเพื่อเดินหน้าสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกล่าวว่า “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการสนทนาครั้งนี้ เราจะสามารถให้ข้อเสนอแนะที่อาจทำให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถพัฒนาต่อไปได้มากยิ่งขึ้น”  
 
 
                             แปลและเรียบเรียงจาก : http://asean.org/asean-secretary-general-highlights-closer-engagement-japans-private-sector/

© 2017 Office of the Council of State.