BANNER

จุดเปลี่ยนที่สำคัญกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย


 บทความวิชาการ      25 Jul 2018

  


                  กฎหมายการแข่งขันทางการค้าถือเป็นธรรมนูญทางการค้าที่สำคัญที่คอยกำกับดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยไม่มีการเอาเปรียบผู้ประกอบธุรกิจอื่น  สำหรับประเทศไทยหากจะกล่าวถึงกฎหมายดังกล่าวจะพบว่า เกิดขึ้นมานานแล้วโดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ โดยตราขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนมีองค์กรกำกับดูแลที่มีความคล่องตัวและมีความเป็นอิสระ เพื่อให้ทันต่อพัฒนาการของรูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: 
จุดเปลี่ยนที่สำคัญกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย.pdf

© 2017 Office of the Council of State.