BANNER

แนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชน ศึกษากรณีของ Sydney Olympic Park


 บทความวิชาการ      30 Sep 2017

  


               ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว แต่ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศกลับกระจุกตัวอยู่แต่ในพื้นที่เมืองใหญ่ ๆ ที่เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจของประเทศ ทำให้พื้นที่เหล่านั้นมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือมลภาวะตามมามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสากรรมจำนวนมากตั้งอยู่ ซึ่งมลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้แก่ มลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง น้ำเน่าเสีย ขยะ ควันพิษ ฯลฯ ส่งผลทำให้สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของประเทศ จึงเห็นสมควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาเมืองของต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะมาแล้ว ทั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างหรือแนวทางในการพัฒนาเมืองของประเทศไทยต่อไป ในที่นี้จึงเห็นควรศึกษากรณีของ Sydney Olympic Park


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: แนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชน ศึกษากรณีของ Sydney Olympic Park.pdf

© 2017 Office of the Council of State.