BANNER

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง มาตรารักษาการ


 บทความวิชาการ      06 Jul 2018

  


               โดยที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดให้มีโครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดรูปแบบการร่างกฎหมำย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกาขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยนักกฎหมายกฤษฎีกา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ปฏิบัติงานของรัฐสภา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสัมมนาในครั้งที่ ๓ หัวข้อ
              “มาตรารักษาการ” มาตรารักษาการเป็นบทบัญญัติมาตราหนึ่งของพระราชบัญญัติที่จะแสดงให้เห็นถึงผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นแบบกฎหมายเรื่องหนึ่งโดยการกำหนดมาตรารักษาการมีความมุ่งหมายเพื่อให้มีรัฐมนตรีเจ้าของเรื่องที่แน่นอนอันจะทำให้การปฏิบัติตามกฎหมายมีประสิทธิภาพ และสภาผู้แทนราษฎรสามารถตรวจสอบหรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ โดยการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายหรือเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายเป็นรายบุคคล รวมทั้งทำให้ประชาชนสามารถติดต่อกับทางราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมีแนวทางการเขียนมาตรารักษาการเพิ่มขึ้นหลายรูปแบบและมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่สอดคล้องกัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์ รวมทั้งกำหนดแนวทางและรูปแบบ การเขียนมาตรารักษาการของการร่างพระราชบัญญัติให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการร่างกฎหมายมีแนวทางการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: 
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง มาตรารักษาการ .pdf

© 2017 Office of the Council of State.