BANNER

การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘: สถานะของคำสั่งและการอุทธรณ์คำสั่ง


 บทความวิชาการ      13 Jul 2018

  


               กองทุนยุติธรรมเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล!งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช!วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐและภาคประชาชนมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางในการดำเนินงานของกองทุน ตลอดจนแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ” เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นคำขอในทุกภารกิจของกองทุนทั่วราชอาณาจักร และ “คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด” เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นคำขอจากกองทุนเฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในการพิจารณาคำขรับความช่วยเหลือของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนั้นอาจมีทั้งกรณีที่คณะอนุกรรมการฯ มีคำสั่งอนุมัติให้ความช่วยเหลือไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือหรือยุติเรื่อง ซึ่งผลการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเหล่านี้กลับกลายเป็นที่มาของ “ปัญหา” ในทางปฏิบัติอันเป็นเหตุให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดมายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: 
การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘: สถานะของคำสั่งและการอุทธรณ์คำสั่ง.pdf

© 2017 Office of the Council of State.