BANNER

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสิงคโปร์และไทย


 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      29 Jun 2018

  


                   ประเทศสิงคโปร์และไทยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ (The ASEAN Strategic Plan in Consumer Protection 2016 – 2025: ASAPCP) อันเป็นความร่วมมือสำคัญที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิของผู้บริโภคในอาเซียน รวมถึงเป็นกรอบที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และแม้ว่าทั้งสองประเทศจะมีความแตกต่างในด้านของจำนวนประชากรที่เป็นผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจ[1]  ถึงกระนั้นทั้งสองประเทศก็ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง โดยมีบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับเพื่อกำหนดความรับผิดขององค์กรธุรกิจมิให้เกิดการแข่งขันทางการค้าและการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจนทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและใช้บริการ ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดแนวทางในการแก้ไขและเยียวหาความเสียหายของผู้บริโภคอันเกิดจากการได้รับสินค้าและบริการที่ไม่ได้คุณภาพ
               บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสิงคโปร์และไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบกับระบบการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ต่อไป  

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม:  กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสิงคโปร์และไทย.pdf    
[1] ประเทศสิงคโปร์มีจำนวนประชากร ๕.๖ ล้านคน และประเทศไทยมีจำนวนประชากร ๖๘.๘ ล้านคน
(ข้อมูลจาก World Bank ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ สืบค้นเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)

© 2017 Office of the Council of State.