BANNER

นัยสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี อาเซียน - จีน (ASEAN China Free Trade Agreement: ACFTA)


 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      31 May 2018

  


               ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีนถือได้ว่าเป็นข้อตกลงฉบับแรกที่อาเซียนได้จัดทำร่วมกับประเทศภายนอกภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นข้อตกลงที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ มีการคาดการณ์ว่าอาเซียนและจีนจะก้าวไปสู่การลดภาษีสินค้าได้อย่างเต็มรูปแบบนับเป็นสัญญาณที่ดีที่จะทำให้มูลค่าทางการค้าเพิ่มมากขึ้น และนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ทว่า ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายที่กำลังดำเนินไปได้อย่างดียิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้อาเซียนและจีนได้รับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น หากแต่ยังมีนัยสำคัญในมิติอื่นให้ศึกษา บทความนี้จึงมุ่งนำเสนอประเด็นสำคัญในแง่ของระบบระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีนเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและวิเคราะห์ในเชิงลึกต่อไป


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: นัยยะสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ASEAN - China Free Trade Agreement: ACFTA).pdf

© 2017 Office of the Council of State.