BANNER

การส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการด้านแรงงานและการประกันสังคมของสาธารณรัฐเอสโตเนีย


 บทความ      21 May 2018

  


การส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการด้านแรงงานและการประกันสังคม ของสาธารณรัฐเอสโตเนีย
สรุปผลการประชุมด้านการร่างกฎหมาย ณ สาธารณรัฐเอสโตเนีย ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด: สรุปผลการประชุมด้านการร่างกฎหมาย.pdf

© 2017 Office of the Council of State.